Sözlük / Kısaltma Listesi

ADR Karayolu ile Tehlikeli Malların Uluslararası Taşımacılığına ilişkin Avrupa Anlaşması
ATE Akut Toksisite Tahmini
CAS # Kimyasal Kuramlar Servis numarası
CEN Avrupa Standardizasyon Komitesi
CLP Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanmasına ilişkin EC/1272/2008 sayılı tüzük
DNEL Türetilmiş Etki Gözlemlenmeyen Seviye
DU Alt Kullanıcı
EC Numarası EINECS ve ELINCS Numarası (ayrıca bakınız EINECS ve ELINCS)
e-GBF Genişletilmiş Güvenlik Bilgi Formu (MKS ekli GBF)
EINECS Avrupa Mevcut Ticari Kimyasal Maddeler Envanteri
ELINCS Avrupa Bildirilmiş Kimyasal Maddeler Envanteri
EN Avrupa Standardı
EQS Çevre Kalite Standardı
GBF ((M)SDS) Güvenlik Bilgi Formu
GHS Küresel Uyumlaştırılmış Sistem
GOTS Küresel Organik Tekstil Standardı
HH İnsan Sağlığı
IATA Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği
ICAO-TI Hava ile Tehlikeli Malların Güvenli Taşımacılığı için Teknik Talimatlar
IMDG Uluslararası Denizcilik Tehlikeli Mallar
IMSBC Uluslararası Denizcilik Katı Dökme Yükler
IT Bilgi Teknolojisi
IUPAC Uluslar arası Temel ve Uygulamalı Kimya Birliği
JRC Ortak Araştırma Merkezi
KDU Kimyasal Değerlendirme Uzmanı
KGD Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi
KGR Kimyasal Güvenlik Raporu
KKDİK Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik
KMÜT (CMR) Kanserojen, Mutajen veya Üreme Sistemi için Toksik
Kow Oktanol-su dağılım katsayısı
LC50 Bir test popülasyonunun %50’ine Ölümcül Konsantrasyon
LD50 Bir Test popülasyonunun %50’sine Ölümcül Doz (Medyan Ölümcül Doz)
LoW Atık Listesi (bakınız http://ec.europa.eu/environment/waste/framework/list.htm)
MBDF Madde Bilgileri Paylaşım Forumu
MKS Maruz Kalma Senaryosu
OC Operasyonel Koşullar
OECD Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü
OECD- WPMNM Üretilmiş Nanomateryal OECD Çalışma Tarafı
OEL Mesleki Maruz Kalma Sınırı
OH Mesleki Sağlık
OR Tek Temsilci
OSHA Avrupa İş Güvenliği ve Sağlığı Ajansı
PBT Kalıcı, Biyobirikimli ve Toksik madde
PCN Zehir Merkezi Bildirimi
PEC Öngörülen Etki Konsantrasyonu
PNEC(s) Öngörülen Etkisiz Konsantrasyon(lar)
PPE Kişisel Koruyucu Ekipman
REACH Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlamalarına Dair 1907/2006/EC sayılı Tüzük
RID Demiryolu ile Tehlikeli Malların Uluslararası Taşınmasıyla ilgili Tüzükler
RIP KKDİK Uygulama Projesi
RMM Risk Yönetim Önlemleri
S&E Sınıflandırma ve Etiketleme
SC Tedarik Zinciri
SCBA Bağımsız Solunum Cihazı
SEA Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik
STOT Spesifik Hedef Organ Toksisitesi
SVHC Yüksek Önem Arz eden Maddeler
UFI Benzersiz Formül Tanımlayıcısı
UIC Union des Industries Chimiques
UN Birleşmiş Milletler
VCI Verband der Chemischen Industrie
vPvB Çok Kalıcı ve Çok Biyobirikimli