SEA Tüzüğü, Tehlikeli Maddeler Direktifi (67/548 / EEC (DSD)), Tehlikeli Hazırlıklar Direktifi (1999/45 / EC (DPD)) ve Tüzük (EC) 1907/2006 (REACH) ve 1 Haziran'dan bu yana değişiklik yapmıştır 2015, AB'de madde ve karışımların sınıflandırılması ve etiketlenmesi için yürürlükte olan tek mevzuattır.

SEA, Üye Devletler arasında yasal olarak bağlayıcıdır ve tüm endüstriyel sektörler için doğrudan geçerlidir. Tehlikeli kimyasalları piyasaya sürmeden önce uygun şekilde sınıflandırmak, etiketlemek ve paketlemek için üreticilerin, ithalatçıların veya alt-madde kullanıcılarının veya karışımların kullanılmasını gerektirir.

SEA'nın temel amaçlarından biri, bir maddenin veya karışımın tehlikeli bir sınıflandırmaya yol açan özellikler gösterip göstermediğini belirlemektir. Bu bağlamda, sınıflandırma, tehlike iletişimi için başlangıç ​​noktasıdır.

Bir madde veya karışımla ilgili bilgiler (örn. Toksikolojik veriler) SEA'daki sınıflandırma kriterlerini karşıladığında, bir madde veya karışımın tehlikeleri belirli bir tehlike sınıfı ve kategorisi atanarak belirlenir. SEA'daki tehlike sınıfları fiziksel, sağlık, çevre ve ek tehlikeleri kapsar.

Bir madde veya karışım sınıflandırıldıktan sonra, tanımlanan tehlikeler tüketiciler dahil olmak üzere tedarik zincirindeki diğer aktörlere iletilmelidir. Tehlike etiketlemesi, etiketler ve güvenlik bilgi formları ile tehlike sınıflandırmasının, bir tehlikenin varlığı ve ilgili riskleri yönetme ihtiyacı hakkında uyarmak için bir madde veya karışımın kullanıcısına iletilmesini sağlar.

SEA, etiketleme elemanları için ayrıntılı kriterler belirler: piktogramlar, işaret sözcükleri ve her tehlike sınıfı ve kategorisi için tehlike, önleme, müdahale, depolama ve imha için standart beyanlar. Ayrıca, tehlikeli maddelerin ve karışımların güvenli tedarikini sağlamak için genel ambalaj standartları belirler. Tehlikelerin etiketleme gereklilikleri yoluyla iletişimine ek olarak SEA, kimyasalların risk yönetimi ile ilgili birçok yasal hüküm için de temel oluşturur.   

Ayrıca, aşağıdaki işlemler SEA'nın bir parçasıdır:

Uyumlaştırılmış sınıflandırma ve etiketleme

AB genelinde yeterli risk yönetimini sağlamak için belirli tehlikeli kimyasalların sınıflandırılması ve etiketlenmesi uyumlu hale getirilmiştir.

Üye Devletler ve üreticiler, ithalatçılar veya alt kullanıcılar, bir maddenin uyumlu bir sınıflandırmasını ve etiketlemesini (CLH) önerebilir. Sadece Üye Devletler mevcut bir uyumlaştırmanın revizyonunu önerebilir ve bir madde biyosidal veya bitki koruma ürünlerinde aktif bir madde olduğunda CLH önerileri sunabilir.

Karışımlarda alternatif kimyasal isimler

Bu süreç sayesinde tedarikçiler, işlerinin gizli doğasını ve özellikle de fikri mülkiyet haklarını korumak için bir karışımda bulunan bir madde için alternatif bir kimyasal ad kullanılmasını isteyebilirler. ECHA tarafından onaylanan alternatif kimyasal ad talepleri tüm AB Üye Devletleri'nde geçerli olacaktır.

Tüm maddelerin ve karışımların sınıflandırılması ve tehlikeli olanların piyasaya sürülmeden önce sınıflandırılması, etiketlenmesi ve ambalajlanması (SEA Tüzüğü) Yönetmeliğine göre etiketlenmesi ve paketlenmesi gerekir. Bu, günlük olarak temizlik ürünleri veya boyalar gibi karışımlar kullanan çalışanlar ve tüketiciler için önemlidir. Bunlardan bazıları dikkatle kullanılması ve çocuklardan uzak tutulması gereken tehlikeli maddeler içerir.

 SEA Tüzüğü 20 Ocak 2009'da yürürlüğe girdi. AB mevzuatını Birleşmiş Milletler'in Küresel Uyumlaştırılmış Sistemi (GHS) ile uyumlu hale getiriyor. Yönetmelik, Tehlikeli Maddeler Direktifi ve Tehlikeli Hazırlıklar Direktifi olmak üzere önceki iki mevzuatın yerini almıştır. Uluslararası kabul görmüş sınıflandırma kriterleri ve etiketleme, insan sağlığının ve çevrenin korunmasına yardımcı olur. Standartlaştırılmış ifadeler ve piktogramlar, örneğin kimyasalların tehlikeleri çalışanlar ve tüketiciler tarafından kullanan kişilere iletildiğinde yararlıdır.

 Kimyasalları piyasaya sürmeden önce, endüstri, insan sağlığı ve bu tür maddelerin ve karışımların çevresi için potansiyel riskleri belirlemeli ve belirlenen tehlikelere göre sınıflandırmalıdır. Tehlikeli kimyasalların da standart bir sisteme göre etiketlenmesi gerekir, böylece çalışanlar ve tüketiciler, etkilerini ele almadan önce etkilerini öğrenirler.

Bu işlem sayesinde kimyasalların tehlikeleri, etiketlerdeki ve güvenlik veri sayfalarındaki standart ifadeler ve piktogramlar aracılığıyla iletilir. Örneğin, bir tedarikçi bir maddeyi “akut toksisite kategorisi 1 (oral)” olarak tanımladığında , etiketleme “yutulması halinde ölümcül” tehlike ifadesini, “Tehlike” kelimesini ve kafatası ve kemiklerin bulunduğu bir piktogramı içerecektir.

 Bir sınıflandırma ne zaman uyumlu hale getirilir?

En tehlikeli maddeler, özellikle solunum yolu hassasiyetine, kansere, mutasyonlara neden olan veya üreme için toksik olan maddeler uyumlu bir sınıflandırmaya sahiptir. Bu, AB düzeyinde kararlaştırılmıştır ve bu maddenin tüm tedarikçileri için yasal olarak bağlayıcıdır.

AB üye devletleri, üreticileri, ithalatçıları ve alt-madde kullanıcıları, bir maddenin tehlikeli olduğuna inanmaları halinde uyumlu bir sınıflandırmaya sahip olmasını önerebilir. AB Üye Devletleri de mevcut bir sınıflandırmayı gözden geçirmeyi önerebilir.

 Bir maddenin sınıflandırmasını uyumlu hale getirmek için her teklif olduğunda bir halkın katılımı toplantısı düzenlenir. Danışma 45 gün sürer ve AB'den ya da dünyanın diğer yerlerinden gelen herkes yorum yapabilir. Yorumlar AB Üye Devletleri'nden, bireysel uzmanlardan, endüstri veya sivil toplumu temsil eden şirketlerden ve kuruluşlardan alınır.

İstişare döneminden sonra, ECHA'nın Risk Değerlendirme Komitesi (RAC) alınan yorumları dikkate alarak teklif hakkında bilimsel bir görüş hazırlar. Görüş, teklifin alınmasından itibaren 18 ay içinde kabul edilmelidir. RAC, önerilen tüm tehlike sınıflarına ve halkın katılımı sırasında görüş bildirmeye açık olanlara ilişkin kanıtları inceler. Ayrıca, kanıtları inceledikten sonra maddenin sınıflandırılması için daha uygun başka bir kategori de düşünebilirler.

ECHA, RAC'ın görüşlerini ve halkın katılımı sırasında aldığı yorumları Avrupa Komisyonu'na gönderir ve teklif üzerine karar verir ve SEA Tüzüğü Ek VI'daki uyumlu sınıflandırma listesini günceller.

Kendinden sınıflandırma

Çoğu madde için, sınıflandırma uyumlu değildir. Bir madde uyumlu bir sınıflandırmaya sahip olsa bile, tüm tehlike sınıfları için olmayabilir. Bu durumlarda, şirketlerin maddelerini ve karışımlarını kendi kendine sınıflandırmaları gerekir. Kendi kendini sınıflandırmaya varmadan önce mevcut tüm bilgileri toplamak, güvenilirliğini değerlendirmek ve sınıflandırma kriterlerine göre gözden geçirmek önemlidir.

Önemli bilgi kaynakları endüstri birlikleri ve C&L Envanterindeki mevcut sınıflandırmalardır.