KİMYASALLARIN YÖNETİMİ MEVZUATINDA KULLANILAN TERMİNOLOJİ
English Türkçe
A  
Actors in the supply chain Tedarik zincirindeki aktörler
Acute toxicity Akut toksisite
Adequacy Yeterlik
Additivity method Eklenebilirlik yöntemi
Additional hazard classes İlave zararlılık sınıfları
Additional hazard statements İlave zararlılık ifadeleri
Aerosol Aerosol
Affected organs Etkilenen organlar
Agency - European Chemicals Agency (ECHA)  Avrupa Kimyasallar Ajansı (AKA)
Algea Su yosunu/alg
Alloy Alaşım
Analytical information Analitik bilgi
Analytical Methods Analitik yöntemler
Aquatic environment Sucul cevre
Article Eşya
Article producer Eşya Üreticisi
Aspiration hazard Aspirasyon zararı
Available Mevcut
Assessment Report Değerlendirme raporu
ABS - Absorption ABS- Emilim
Article category (AC) Eşya Kategorisi (AC)
ACD - Allergic Contact Dermatitis AKD-Alerjik Kontakt Dermatit
ACToR- Aggregated Computational Toxicology Resource ACToR- Birleşik Bilgisayar Hesaplamalı Toksikoloji Kaynağı
ADME -Absorption, distribution, metabolism, and excretion ADME- Emilim, dağılım, metabolizma ve boşaltım
ADN- European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways ADN- Tehlikeli Malların İçsu Yolları ile Uluslararası Taşınması ile ilgili Avrupa Anlaşması
AF- Assessment factor AF- Değerlendirme faktörü
AFP -Adaptive Fuzzy Partition AFP-Uyarlamalı Bulanık Dağılım
AOP- Adverse Outcome Pathway AOP-Olumsuz Etki Oluşum Yolları
AH- Aryl Hydrocarbon AH- Aril Hidrokarbon
AR- Androgen Receptor AR- Androjen Reseptörü
ARE- Antioxidant/Electrophile Response Element ARE- Antioksidan/Elektrofil Cevap Elementi
AS- Allometric scaling AS- Allometrik Ölçekleme
ASTM- American Section of the International Association for Testing Materials ASTM- Uluslararası Test Materyalleri Birliği Amerikan Bölümü
ATE- Acute Toxicity Estimate  ATE- Akut Toksisite Tahmini
ATEX Directive - Directive 2014/34/EU for Equipment for Explosive Atmospheres ATEX Direktifi-   Patlayıcı Ortamlar İçin Teçhizatlar Direktifi (2014/34/EU)
ATP Adaptation to Technical and Scientific Progress ATP -  Bilimsel ve Teknik Gelişmelere Uyum
AUC- Area under the curve; area under the blood/plasma concentration curve vs. time curve, representing the total amount of substance reaching the blood/plasma AUC-  Kana/plazmaya ulaşan toplam madde miktarını gösteren Kan/plazma konsantrasyonunun zamana karşı değişim eğrisinin altındaki alan
B  
Batching Parti halinde üretim, seri üretim
Bridging principles  Bağlantı kurma ilkeleri
Broad exposure scenario Yaygın Maruz Kalma Senaryosu
Brief general description of use Kullanımın kısa genel tanımı
BCOP- Bovine Corneal Opacity and Permeability (Test Method) SKOG- Sığır Korneası Opaklığı ve Geçirgenliği ( Test Yöntemi)
BCF-Bio concentration factor BCF-Biyo(lojik) Konsantrasyon Faktörü
BfR German Federal Institute for Risk Assessment BfR- Almanya Fedaral Risk Değerlendirme Ensitüsü
BLR- Binary Logistic Regression BLR- İkili Lojistik Regresyon
BMD- Benchmark dose; The BMD concept involves fitting a mathematical model to dose-response data. The BMD is defined as the dose causing a predetermined change in response BMD-Kıyaslama Dozu; BMD kavramı doz-cevap verisine matematiksel model bağlantısını içerir
BDM10-The benchmark-dose associated with a 10% response BDM10-  % 10 cevap ile ilişkili kıyaslama dozu
BMDL- Benchmark Dose Lower Confidence Limit, i.e. the lower 95% confidence interval of a Benchmark Dose BMDL- Kıyaslama Dozu Güven Aralığı Alt Sınırı, (Kıyaslama dozu  % 95 güven aralığı alt sınırı)
BMDL10 -The lower 95% confidence interval of a benchmark-dose representing a 10% response (e.g., tumour response upon lifetime exposure), i.e. the lower 95% confidence interval of a BMD10 BMDL10- % 10 cevap gösteren  kıyaslama dozu %  95 güven aralığı alt sınırı. ( ömür boyu  maruz kalma sonucu oluşan tümör ) (BDM10 un %95 güven aralığı alt sınırı)
BMF- Bio magnification factor BMF- Biyobirikim faktörü
BREF -Best available technique reference document BREF- Mevcut en iyi teknik referans dokümanı 
BSAF-Biological soil accumulation factor BSAF- Biyolojik toprak birikim faktörü
Bw-Body weight va-Vücut ağırlığı
C  
Carcinogen Kanserojen
Carcinogenicity Kanserojenite
Category Kategori
Chemical product category (PC) Kimyasal ürün kategorisi (PC)
Chronic Kronik
Classification Sınıflandırma
Competent authority: Yetkili merci
Composition Bileşimi
Compressed gas Sıkıştırılmış gaz
Conditions of use Kullanım koşulları
Concentration limit Konsantrasyon sınır değeri
Concentration of highly hazardous mixture Çok zararlı karışımların konsantrasyonu
Conclusive but not sufficient for classification Veri kesinleşmiş fakat sınıflandırılmamakta
Consumer uses Tüketici kullanımı
Control of risks Risk kontrolü
Corrosive to metals Metal için aşındırıcı/ metal aşındırıcı
Contributing Scenerio Katkıda Bulunan senaryo
Cumulative = combined exposure Birleşik maruz kalma
Cut-off value Eşik değeri
CA -Chromosome Aberration (test method)  KB- Kromozom Bozukluğu (Test Yöntemi)
Caq- Substance’s Concentration in the aqueous phase Csu- Maddenin sucul fazdaki konsantrasyonu
CAD- Chemical Agents Directive KAD-Kimyasal Ajan Direktifi
C&L- Classification and Labelling S&E Sınıflandırma ve Etiketleme
CAS NO- Chemical Abstracts Service Number  CAS NO- “Kimyasal Kuramlar Servisi” tarafından verilen numara
Cat. -Category Kat. Kategori
CCR2- C–C Motif Chemokine Receptor type 2 CCR2- C-C Motif Kemokin Reseptör tip 2
CD- Cluster of Differentiation CD-Farklılaşma Kümesi
CBI- Confidential business information TGB-Ticari Gizli Bilgiler
CEBS - Chemical Effects in Biological Systems BSKE-Biyolojik Sistemlerde Kimyasal Etkiler
CEN- Comité Européen de Normalisation (European Committee for Stan-dardization) CEN- Avrupa Standardizasyon Komitesi
CHMP- Committee for Medicinal Products for Human Use of the European Medicines Agency CHMP-  Avrupa İlaç Ajansı  İnsan Kullanımı İçin Tıbbi Ürün Komitesi
CGS- Control guidance sheets KRF-Kontrol Rehber Formu
CLP- Classification, labelling and packaging of substances and mixtures (Regulation) CLP - Madde ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması (Tüzük)
CM -test method Cytosensor® Microphysiometer (test method) CM-Sitosensör Mikrofizyometre (Test Yöntemi)
CMs - Classification Models CMs- Sınıflandırma Modelleri
Cmax -Peak plasma concentration Cmax- Tepe plazma konsantrasyonu
CMC- Critical Micelle Concentration in Water CMC- Suda Kritik Misel Konsantrasyonu
CMR- Carcinogenic, Mutagenic, Reprotoxic CMR- Kanserojen, Mutajen, Üreme Sistemine Toksik
COD -Chemical Oxygen Demand COD- Kimyasal Oksijen İhtiyacı
CODESSA- Comprehensive Descriptors for Structural and Statistical Analysis CODESSA- Yapısal ve İstatiksel Analiz İçin Kapsamlı Tanımlayıcılar
COPD- Chronic Obstructive Pulmonary Disease KOAH-Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı
CNS- Central nervous system MSS-Merkezi sinir sistemi
CRO Contract Research Organisation CRO- Sözleşmeli Araştırma Kuruluşu
Cs Substance’s Concentration in the Soil Ct- Topraktaki madde konsantrasyonu
CSA- Chemical safety assessment KGD-Kimyasal güvenlik değerlendirmesi
CSR-Chemical safety report KGR-Kimyasal güvenlik raporu
CT- Classification Tree (analysis) CT- Sınıflandırma Ağacı
D  
Danger Tehlike
Dangerous Tehlikeli
Daphnia Su piresi, dafniya, kabuklu
Data lacking Veri yok
Data waiving Feragat
Dermal Deri
Desensitised explosives Duyarsızlaştırılmış patlayıcılar/ güvenli hale getirilmiş patlayıcılar
Determinants of emissions and/or exposure Salım ve/veya maruz kalma belirleyicileri
Dilution  Seyreltme
Differentiation  Farklılaşma 
Dissolved gas Çözünmüş gaz
Disposal Bertaraf
Distributor Dağıtıcı
Dose-Concentration/Response_Effect Doz-Konsantrasyon/Cevap-Etki
Dose Descriptor Doz Tanımlayıcı
Dossier Dosya
Danish EPA- Danish Environmental Protection Agency Danish EPA-  Danimarka Çevre Koruma Ajansı
DB-ALM- DataBase on ALternative Methods DB-ALM- Alternatif Yöntemler Veri Tabanı
DC -Dendritic Cell DC-Dendritik hücre
DEREK- Deductive Estimation of Risk from Existing Knowledge (system) DEREK- Mevcut Bilgiden Risk Tahmini Çıkarımı (sistem)
DIP- Data Interpretation Procedure DIP-Veri Yorumlama İşlemleri
DIT- Developmental Immunotoxicity DIT-Gelişimsel immünotoksisite
DMEL-Derived minimum effect level DMEL- Türetilmiş minumum etki seviyesi
DMSO- Dimethyl sulfoxide DMSO- Dimetil Sülfoksit
DN - DEREK Nexus DN- DEREK Nexus
DNA- Deoxyribonucleic Acid DNA-Deoksiribonükleik Asit
DNEL-Derived no effect level DNEL- Türetilmiş etki gözlemlenmeyen seviye
DNT- Developmental Neurotoxicity DNT- Gelişimsel Nörotoksisite
DOC - Dissolved Organic Carbon DOC- Çözünmüş Organik Karbon
DPD-Directive 1999/45/EC (Dangerous Preparations Directive, DPD). DPD- Tehlikeli Müstahzarlar Direktifi 
DPRA- Direct Peptide Reactivity Assay DPRA- Doğrudan Peptit Reaktivite Testi
DRF- Dose Range Finding (study) DRF- Doz Aralık Bulma (çalışma)
DSC-Differential Scanning Calorimetry DSC- Differansiyel Taramalı Kalorimetri
DSD-Directive 67/548/EEC (Dangerous Substances Directive, DSD) DSD- Tehlikeli Maddeler Direktifi (Direktif 67/548/EEC)
DSS- Decision Support System DSS- Karar Destek Sistemi
DTA Differential Thermo-Analysis DTA-Diferansiyel Termal Analiz
DU-CSA-Downstream user chemical safety assessment AK-KGD- Alt kullanıcı kimyasal güvenlik değerlendirmesi
DU-Downstream user AK-Alt kullanıcı
DU-TGD-Downstream user technical guidance document AK-TRD- Alt kullanıcı teknik rehber dokümanı
E  
Ecotoxicological information/data Ekotoksikolojik bilgi/veri
Endpoint information/data Sonlanma noktası bilgisi/verisi
Endpoint information/data Sonlanma noktası bilgisi/verisi
Enviromental fate and pathways Çevresel davranış ve hareket/çevresel akıbet ve dağılım yolları
Exposure Maruz kalma
Exposure assessment Maruz kalma değerlendirmesi
Exposure estimation Maruz kalma tahmini
EASE-Estimation and assessment of substance exposure MKTD-Maddenin maruz kalma tahmini ve maruz kalma değerlendirmesi
EC -European Commission EC- Avrupa Komisyonu
EC number- European Community number EC N0- Avrupa Komisyon Numarası
EC3- Effective Concentration inducing a Stimulation Index of 3 EC3- Stimülasyon indeksinin  3 kat artışına neden olan  Etki Konsantrasyonu
ECB- European Chemicals Bureau ECB- Avrupa Kimyasallar Bürosu
ECETOC- European Centre for Ecotoxicology and Toxicology of Chemicals ECETOC- Avrupa Kimyasallar Toksikoloji ve Ekotoksikoloji Merkezi
ECHA-European Chemicals Agency AKA-Avrupa Kimyasallar Ajansı
ECM- Embedded Cluster Modelling ECM- Gömülü Kümelenme Modeli
ECVAM-The European Centre for the Validation of Alternative Methods ECVAM-  Avrupa Alternatif Yöntemler Doğrulama Merkezi
ED10-Effective dose 10 %; a dose representing an in-creased incidence of 10 % due to a specific exposure (e.g. to a chemical). ED10- Etki dozu 10%; maddeye maruz kalma sonucu etki oranının 10% arttığı doz.
EE- Epidermal-Equivalent (Sensitizer Potency Assay) EE- Epidermal- Eşdeğer (hassaslaştırma potensiyeli testi)
EFSA-European Food Safety Authority  EFSA-Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi
ELR-Excess lifetime risk; additional lifetime risk over the background normal risk (or incidence of disease) ELR- Aşırı yaşam riski; normal yaşam riskinin üzerinde ilave yaşam riski (veya hastalık oluşumu)
English Türkçe
ELINCS- European List of Notified  Chemical Substances ELINCS- Avrupa Bildirimi Yapılmış Kimyasal Maddeler Listesi
EINECS-European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances EINECS- Avrupa Mevcut Ticari Kimyasal Maddeler Envanteri
EIT- Eye Irritation Threshold EIT- Göz Tahrişi Eşik Değeri
EIT method -Eye Irritation Test method EIT Yöntemi- Göz Tahrişi Test yöntemi
EMA -European Medicines Agency EMA- Avrupa İlaç Ajansı
EN- European Standard EN-Avrupa Standartı
EPIWIN-Estimation Program Interface for Windows EPIWIN-Window için  tahmini program ara yüzü
EPL-Exposure predictor band liquid EPL- Maruz kalma belirleyici grup- sıvı
EPS-Exposure predictor band solid EPS- Maruz kalma belirleyici grup- katı
EOGRTS Extended One-Generation Reproductive Toxicity Study EOGRTS- Genişletilmiş Tek-Nesil Üreme Sistemi Toksisitesi Çalışması
ERC-Environmental release category ERC- Çevresel Salım Kategorisi
ER- Estrogen Receptor ER- Östrojen Reseptör
ES-Exposure scenario MKS- Maruz kalma senaryosu
ESAC- EURL ECVAM Scientific Advisory Committee ESAC- EURL ECVAM Bilimsel Danışma Komitesi
ESD-Emission scenario document ESD- Emisyon Senaryosu Dokümanı
ESR- Endpoint Study Record ESR- Sonlanma Noktası Çalışma Kaydı
EU- European Union AB-Avrupa Birliği
EURL-ECVAM- European Union Reference Laboratory for Alternatives to Animal Testing EURL-ECVAM- Avrupa Birliği Hayvan Testlerine Alternatif Referans Laboratuvarı
EUSES-European System for the Evaluation of Substances EUSES- Avrupa Madde Değerlendirme Sistemi
EVEIT- Ex Vivo Eye Irritation Test EVEIT-Ex-Vivo Göz Tahrişi Testi
EWL-European waste list EWL- Avrupa atık listesi
F  
Fate Akıbet
Flammable aerosols Alevlenir aerosoller
Flammable gases Alevlenir gazlar
Flammable liquids Alevlenir sıvılar
Flammable solids Alevlenir katılar
Final exposure scenario Nihai Maruz kalma senaryosu
Formulation Formülasyon
Freshwater Tatlı su
Full study report Tam çalışma raporu
FAO- Food and Agriculture Organization of the United Nations FAO- Birleşmiş Milletler Gıda Ve Tarım Örgütü
FCA -Freund’s Complete Adjuvant FCA-  Freund Tam Adjuvanı
FITC -Fluorescein Isothiocyanate FITC-  Floresan İzotiyosiyanat
FLTM- Fluorescein Leakage (test method) FLTM-Floresan Sızıntısı Test Yöntemi
foc- Organic Carbon Content foc- Organik Karbon İçeriği
G  
Gases under pressure Basınç altındaki gazlar
Generic concentration limits Genel konsantrasyon sınır değerleri
Generic exposure scenario Grup maruz kalma senaryosu
Generic cut-off values Genel eşik değerleri
Germ cell mutagenicity Eşey hücre mutajenitesi
GARD  TM - Gene Allergen Rapid Detection Test Method GARD TM- Gen Alerjen Hızlı Tespit Test Yöntemi
GCL -Generic Concentration Limit GKSD-Genel Konsantrasyon Sınır Değeri
GD- Guidance Document RD- Rehber Doküman
GHS-Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals4 GHS- Küresel Uyumlaştırılmış Sistem (kimyasalların sınıflandırılması ve etikenlenmesi)
GLP-Good Laboratory Practice İLU-İyi Laboratuvar Uygulamaları
GM -Gene Mutation (assay) GM-Gen Mutasyon Testi
GPMT- Guinea Pig Maximisation Test GPMT- Gine Domuzu Maksimizasyon Testi
GSE- General Solubility Equation GSE-Genel Çözünürlük Eşitliği
H  
Harmonised classification Uyumlaştırılmış sınıflandırma
Hazard Zarar
Hazard communication  Zararlılık iletişimi
Hazardous Zararlı
Hazardous to the aquatic environment Sucul çevreye zararlı
Hazardous to the ozone layer Ozon tabakasına zararlı
Hazard class Zararlılık sınıfı
Hazard category Zararlılık kategorisi
Hazard pictogram Zararlılık işareti
Hazard statement Zararlılık ifadesi
HBMD10- Human BMD10 İnsan BMD10
HCE- Human Corneal Epithelium Test Method HCE TM- İnsan Kornea Epiteli Test Yöntemi
h-CLAT- Human Cell Line Activation Test h-CLAT- İnsan Hücresi Hattı Aktivasyon Testi
HESI -Health and Environmental Sciences Institute of the International Life Sciences Institute HESI- Uluslararası Yaşam Bilimleri Enstitüsünün Sağlık ve Çevre Bilimleri Birimi
HESS- Hazard Evaluation Support System HESS- Zararlılık Değerlendime Destek Sistemi
HET-CAM-  Hen's Egg Test on Chorioallantoic Membrane HET-CAM-Korrioallantoik Zarda Tavuk (Hen) Yumurtası Testi 
HEvE- Human exposure via environment HEvE-İnsanın çevre yoluyla maruz kalması
HH-Human health İS- insan sağlığı
HLC -Henry’s Law Constant HLC- Henry Kanunu Sabiti
HMT- Human Maximisation Test HMT- İnsan Makzimizasyon Testi
HPLC High Performance Liquid Chromatography HPLC- Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografisi
HPT Human Patch Test HPT- İnsan Yama Testi
HSE-Health safety environment ÇSG-Çevre sağlığı güvenliği
HPVC- High production volume chemicals HPVC- Yüksek Hacimde Üretilen Kimyasallar
HRIPT- Human Repeat Insult Patch Test HRIPT- İnsan Tekrarlı Deri Yama Testi
HSDB -Hazardous Substances Data Bank HSDB- Zararlı Maddeler Veri Bankası
HT25-Human T25 HT25- İnsan T25
HtLF-High to low dose risk extrapolation factor HtLF- Yüksekten düşük doza risk ekstrapolasyon faktörü
I  
Identification Tanım
Identified use Tanımlanmış (belirlenmiş) kullanım
Identifiers Tanımlayıcılar
Import İthal
Importer İthalatçı
Inconclusive data Veri yetersiz
Individual registration  Müstakil kayıt
Inhalation Soluma
Information requirements Bilgi gereklilikleri
Initial exposure scenario İlk maruz kalma senaryosu
Intermediate Ara madde
Irreversible eye effects Göze tersinmez etki / gözde geri dönüşü mümkün olmayan etki
Intermediate packaging Ara ambalaj
Iteration Tekrar
Interpolation within one toxicity category Bir toksisite kategorisinde interpolasyon
IARC- International Agency for Research on Cancer IARC-Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı
IATA- Integrated Approach to Testing and Assessment IATA- Test ve Değerlendirme için Bütünleşik Yaklaşım
IC-Industry category IC- Sanayi kategorisi
IC- Inhibitory Concentration IC-İnhibisyon Konsantrasyonu
ICAO-TI Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air ICAO-TI Tehlikeli Malların Hava Yolu ile Emniyetli Taşınması için Teknik Talimatlar
ICCVAM- Interagency Coordinating Committee on the Validation of Alternative Methods ICCVAM-Kurumlararası  Alternatif Metod Doğrulama Koordinasyon Komitesi  
ICD- Irritant Contact Dermatitis ICD- Tahriş Edici Kontakt Dermatit
ICE TM- Isolated Chicken Eye Test Method ICE- İzole edilmiş Tavuk Gözü Test Yöntemi
IEH Institute for Environment and Health IEH- Çevre ve Sağlık Enstitüsü
Ig- Immunoglobulin Ig- İmmünoglobulin
IL- Interleukin IL- İnterlökin
ILSI International Life Sciences Institute ILSI- Uluslararası Yaşam Bilimleri Enstitüsü
i.m. Intramuscular i.m.- İntramüsküler ( kas içi)
IMDG- Code -International Maritime Dangerous Goods Code IMGD Kod- Deniz Yoluyla Taşınan Tehlikeli Mallara İlişkin Uluslararası Kodu
i.p. Intraperitoneal i.p.-İntraperitoneal ( periton içi)
IPCS - International Programme on Chemical Safety IPCS-  Uluslararası Kimyasal Güvenlik Programı
IPPC-Integrated pollution prevention and control IPPC- Entegre kirlilik Önleme ve Kontrol
IR&CSA- Information Requirements and Chemical Safety Assessment BG&KGD- Bilgi Gereklilikleri ve Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi
IRE TM - Isolated Rabbit Eye Test Method IRE TM- İzole edilmiş Tavşan Gözü Test Yöntemi
IRIS- Integrated Risk Information System IRIS- Entegre Risk Bilgi Sistemi
ISO-International Standards Organisation İSO- Uluslararası Standartlar Organizasyonu
ITEM- Fraunhofer Institute for Toxicology and Experimental Medicine ITEM-  Fraunhofer Toksikoloji ve Deneysel Tıp Enstitüsü
ITS-Integrated testing strategy BTS- Bütünleşik test stratejisi
IUCLID- International Uniform Chemical Information Database IUCLID- Uluslararası standart kimyasal bilgi veri tabanı
IUPAC Name- “International Union of Pure And Applied Chemistry” Name  IUPAC Adı- Maddenin “Uluslararası Temel ve Uygulamalı Kimya Birliği” tarafından verilen adını,
i.v. -Intravenous i.v.- Entravenöz (damar içi )
IVTI- in vitro Toxicity Index IVTI- İn-vitro Toksisite İndeksi
IWGT- International Workshop on Genotoxicity Testing IWGT- Uluslararası Genotoksisite Testi Çalıştayı
J  
Joint submission ortak başvuru
Justification Gerekçe
JaCVAM Japanese Center for the Validation of Alternative Methods JaCVAM- Japonya Alternatif Test Metodları Doğrulama Merkezi
JMPR -WHO/FAO-  Joint Meeting of Experts on Pesticide Residues JMPR- WHO/FAO Uzmanları Pestisit Kalıntıları Ortak Toplantısı 
JRC- Joint Research Centre JRC- Ortak Araştırma Merkezi
K  
Key Study Anahtar Çalışma, Kilit çalışma
Kd -Distribution Coefficient for adsorption Kd- Yüzeye Tutunma Dağılım Katsayısı
Keap1- Kelch-like ECH-associated protein 1 Keap1- Kelch benzeri ECH ile ilişkili protein 1
Koc- Organic Carbon Normalized Adsorption Coefficient Koc- Organik Karbon Standart Yüzeye Tutunma Katsayısı
Kom- Organic Matter Normalized Distribution Coefficient Kom-Organik  Madde Standart Dağılım Katsayısı
Kow n-octanol/water Partition coefficient Kow- n-oktanol/su dağılım katsayısı
L  
Label Etiket
Legal Entity  Tüzel Kişi
Labelling Etiketleme
Legislation  Mevzuat
LC50-Median lethal concentration. The concentration causing 50 % lethality LC50- Medyan öldürücü konsantrasyon. Test ortamındaki canlıların 50% sinin öldüğü doz.
LCS-Life cycle stage YDA- Yaşam Döngüsü Aşamaları
LD50-Median lethal dose. The dose causing 50 % lethality LD50- Medyan öldürücü doz. Test ortamındaki canlıların 50% sinin öldüğü doz.
LDA Linear Discriminant Analysis LDA- Doğrusal  Diskriminant (ayrımcılık) Analizi
LED10-Lowest confidence limit of the ED10 LED10- ED10 un en düşük güven aralığı
LEV-Local exhaust ventilation LEV- Yerel havalandırma 
LLNA (Murine) Local Lymph Node Assay LLNA- (Fare) Lokal Lenf Düğümü Testi
LLNA BrdU-ELISA-  (Murine) Local Lymph Node Assay: 5-bromo-2-deoxyuridine Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (test method variant) LLNA BrdU ELISA- (Fare) Lokal Lenf Düğümü Testi: 5-bromo-2deoksiüridin Enzim Bağlı İmmün Emilimi Testi
LLNA DA (Murine) Local Lymph Node Assay: Daicel Chemical Industries, Ltd. (test method variant) LLNA DA- (Fare) Lokal Lenf Düğümü Testi: Daicel Kimya Sanayi, Ltd. Test Yöntemi Kiti.
LMS-Linear multistage model LMS- Doğrusal  çok aşamalı model
LOQ-Limit of quantitation LOQ- Miktar tayin sınırı
LOAEC Lowest Observed Adverse Effect Concentration LOAEC- Olumsuz Etkinin Gözlemlendiği En düşük Konsantrasyon
LOAEL Lowest Observed Adverse Effect Level LOAEL- Olumsuz Etkinin Gözlemlendiği En düşük Seviye
LOED Lowest Observed Effect Dose LOED- Etkinin Gözlemlendiği En düşük  Doz.
LOEL Lowest Observed Effect Level LOEL- Etkinin Gözlemlendiği En düşük  Seviye
LSLPC Light Extinction Liquid-Borne Particle Counter LSLPC- Işık Sönmeli Sıvı Kaynaklı Partikül Sayacı
Luc -Luciferase Luc- Lusiferaz
LVET- (Rabbit) Low Volume Eye Test LVET - (Tavşan) Düşük Hacimli Göz Testi
M  
Manufacture  İmalat
Manufacturer (M) İmalatçı (İ)
M-factor M-katsayısı, Çarpım faktörü
Mixture Karışım
Monomer Monomer
MAS- Maximum Average Score MAS- Maksimum Ortalama Değer
MEST- Mouse Ear Swelling Test MEST- Fare Kulak Şişliği Testi 
MHC -Major Histocompatibility Complex MHC-  Ana Dokuuyumluluk Kompleksi 
MHLW -Japan Ministry of Health, Labour and Welfare MHLW- Japonya Sağlık, Çalışma ve Sosyal Yardım Bakanlığı
MIST -Magnitude, Incidence, Severity and Type of an effect MIST - Etkinin Türü, Büyüklüğü, Görülme Sıklığı ve Şiddeti
M/I-Manufacturer / importer İ/İ- imalatçı/ithalatçı
MMAD-Mass median aerodynamic diameter MMAD- Kütle medyan aerodinamik çap
MMAS- Modified Maximum Average Score MMAS- Değiştirilmiş Maksimum Ortalama Değer
MNT- Micronucleus Test MNT- Mikronükleus Testi
MoA-Mode of action MoA -Etki şekli
MoE-Margin of exposure MKS- Maruz kalma sınırı
MOS-Margin of Safety MOS-  Güvenlik sınırı
mRNA Messenger Ribonucleic Acid mRNA- Haberci Ribonükleik Asit
MTD-Maximum tolerated dose MTD- Maksimum tolere edilir doz
MTT- 3-(4,5-Dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazolium bromide, Thiazolyl blue MTT- 3-(4,5-Dimetiltiyazol-2-il)-2,5-difeniltetrazolyumbromür, Tiyazolil mavisi
N  
Needed  İhtiyaç duyulan
Not chemically modified substance Kimyasal olarak değiştirilmemiş madde
Non-isolated intermediate İzole edilmemiş ara madde
Notified substance Bildirimde bulunulan madde 
Notifier Bildirimde bulunan
NA- Not Applicable or Not Available NA- Uygulanmaz veya Mevcut Değil
NACE-Nomenclature générale des activités économiques dans les Commu-nautés Européennes NACE- Avrupa Topluluğu Ekonomik Faaliyetlerin İstatiksel Sınıflaması
NAEC- No adverse effect concentration NAEC- Olumsuz etki olmayan konsantrasyon
NAEL- No adverse effect level NAEL- Olumsuz etki olmayan seviye
NC Not Classified SY-Sınıflandırılmaz
NIST- National Institute of Standards and Technology NIST- Ulusal Standartlar ve Teknoloji Ensitüsü
NITE Japan National Institute of Technology and Evaluation NITE- Japonya Ulusal Teknoloji ve Değerlendirme Enstitüsü 
NOAEC -No Observed Adverse Effect Concentration NOAEC- Olumsuz etki gözlemlenmeyen konsantrasyon
NOAEL- No observed adverse effect level NOAEL-Olumsuz etki gözlemlenmeyen seviye
NOED No Observed Effect Dose NOED- Etki gözlemlenmeyen Doz
NOEL-No observed effect level NOEL-Etki gözlemlenmeyen seviye
NONS-  Notification of New Substances NONS- Yeni Madde Bildirimi
NR -Neutral Red NR-  Nötr Kırmızısı
Nrf2- Nuclear factor erythroid 2–related factor 2 Nrf2- Nükleer faktör eritroid 2 ile ilgili faktör 2
NRU- Neutral Red Uptake (Cytotoxicity Assay) NRU- Nötr Kırmızısı Alım (Sitotoksisite Testi)
NS -Non Sensitiser NS- Hassaslaştırıcı Olmayan
O  
Opt-out Ayrılma, çekilme
On-site Yerinde
On-site isolated intermediate Yerinde izole ara madde
Oral Oral, ağız, yutma
Oxidising Oksitleyici
Oxidising aerosol Oksitleyici aerosoller
Oxidising gases Oksitleyici gazlar
Oxidising liquids Oksitleyici sıvılar
Oxidising peroxides Oksitleyici peroksitler
Oxidising solids Oksitleyici katılar
OC-Operational conditions  İK-İşletim koşulları
OECD- Organisation for Economic Co-operation and Development OECD- Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü
OEL- Occupational Exposure Limit OEL- Mesleki Maruz Kalma Sınır Değeri
OPPTS Office of Prevention, Pesticides and Toxic Substances of the United States Environmental Protection Agency OPPTS-ABD Çevre Koruma Ajansı Önleme, Pestisitler ve Toksik Maddeler Ofisi
OR- Only representive TT-Tek temsilci
OR-Odds ratio; the ratio of the odds of an event occurring in one group to the odds of it occurring in another group  OR,- Odds oranı, (göreceli risk) ,   bir grup içinde olan vakanın  olasılığının diğer bir grup içinde olma olasılığına oranı
ORL-Lowest confidence limit of the OR OR nin  düşük güven aralığı
OU- Operational unit İB-İşletim birimi
P  
Package Ambalaj
Packaging Ambalajlama
Per Year Yıllık, Yıllık miktar
Phase-in substance Faz içi madde
Placing on the market Piyasaya arz
Physical and chemical proporties Fiziksel ve kimyasal özellikler
Pictogram Zararlılık işareti
Polymer Polimer
Precautionary statement Önlem ifadesi
Prevention Tedbir
Process and product orientated  research and development (PPORD) Ürün ve süreç odaklı araştırma ve geliştirme (PPORD)
Product Ürün 
Producer of an article Eşya Üreticisi
Professional uses Profesyonel kullanım
Pyrophoric liquids Piroforik sıvılar
Pyrophoric solids Piroforik katılar
PAFA Priority-based Assessment of Food Additives PAFA- Gıda Katkı Maddelerinin Öncelik Tabanlı Değerlendirmesi
PBK Physiologically-Based Kinetic (Modelling) PBK- Fizyolojik Tabanlı Kinetik (Modelleme)
PBPK- Physiologically-based pharmacokinetic modelling PBPK- Fizyolojik tabanlı farmakokinetik modelleme
PC-Product category PC- Ürün kategorisi
PBT- Persistent, bioaccumulative, toxic PBT- Kalıcı, biyobirikimli, toksik
PBT assessment PBT değerlendirmesi
PEC- Predicted environmental concentration PEC- Öngörülen çevresel konsantrasyon
PFOA- Perfluorooctanoic Acid PFOA- Perflorooktanoik Asit
pH- potential of Hydrogen pH- Hidrojen Potansiyeli
pKa Acid/Base Dissociation Constant pKa- Asit/Baz Ayrışma Sabiti
PM- Particulate Matter PM- Partikül Madde
PND-Postnatal Day PND- Doğum Sonrası Günü
PNEC -Predicted no-effect concentration PNEC- Öngörülen etki gözlemlenmeyen konsantrasyon
PPE- Personel Protection Equipment PPE- Kişisel koruyucu ekipman
PROC- Process category PC- Proses kategorisi
PorCORA Porcine Cornea Reversibility Assay PorCORA- Domuz Kornea Tersinirlik Testi
Q  
QMRF- QSAR Model Reporting Format QMRF- QSAR Model Raporlama Formatı
QPRF- QSAR Prediction Reporting Format QPRF- QSAR Tahmin Raporlama Formatı
(Q)SAR- (Quantitative) structure activity relationship (Q)SAR- (Nicel) Yapı aktivite ilişkisi
QSPR- Quantitative structure–property relationships QSPR-  Nicel yapı özellik ilişkisi
R  
Rationale Açıklama
Reliability Güvenirlik
Recipient Alıcı
Recipient of an article Eşya alıcısı
Recipient of a substance or a mixture Madde veya karışım alıcısı
Reference substance Referans madde
Registrant Kayıt ettiren
Registrant's own use  Kayıt ettirenin kendi kullanımı
Regrettable substition Pişman Eden İkame, Üzen İkame
Repeated exposure Tekrarlı maruz kalma (Tekrar.Mrz)
Reproductive toxicity Üreme sistemi toksisitesi
Required Gereken
Residues in foods and feedingstuffs Gıda ve yemlerdeki kalıntılar
Respiratory sensitisation solunum hassasiyeti
Response Müdahale
Restriction Kısıtlama
Reversible eye effects Göze tersinir etki/ gözde geri dönüşü mümkün olan etki
Risk management measures Risk Yönetim Önlemleri
Robust study summary Kapsamlı çalışma özeti
Route of exposure Maruz kalma yolu
RAAF Read-Across Assessment Framework RAAF- Çapraz Okuma Değerlendirme Çerçevesi
RACB- Reproductive Assessment by Continuous Breeding RACB- Sürekli Üreme ile Üremesistemi Değerlendirmesi
RAI- Relative Alkylation Index RAI- Bağıl Alkilasyon İndeksi
RC- Risk characterization RK- Risk karekterizasyonu
RCR- Risk characterization ratio RKO- Risk karekterizasyon oranı
RDT- Repeated Dose Toxicity RDT- Tekrarlı Doz Toksisitesi
REACH Regulation- Regulation on Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals  REACH- Kimyasalların Kaydı Değerlendirmesi İzni Ve Kısıtlanması Tüzüğü
RepDose -Repeated Dose Toxicity Database of the Fraunhofer Institute for Toxicology and Experimental Medicine Rep Dose- Fraunhofer Toksikoloji ve Deneysel Tıp Enstitü'sünün Tekrarlı Doz Toksisitesi Veritabanı
RhCE- Reconstructed human Cornea-like Epithelium (test method) RhCE TM - Yeniden Yapılandırılmış İnsan Korneası Benzeri Epitel Test Yöntemi
RHE -Reconstructed Human Epidermis Test Method RHE TM- Yeniden Yapılandırılmış İnsan Epidermis Test Yöntemi
RID- Regulations Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail RID- Tehlikeli Malların Demiryoluyla Uluslararası Taşınmasına İlişkin Düzenlemeler
RIP-oN -REACH Implementation Project on Nanomaterials RIP-oN- REACH Nanomalzemeler Uygulama Projesiı
RNA- Ribonucleic Acid RNA- Ribonükleik Asit
rLLNA Reduced Local Lymph Node Assay  rLLNA- Azaltılmış Lokal Lenf Düğümü Testi 
RMM- Risk management measure RYÖ- Risk yönetim önlemleri
RR- Relative risk  RR- Göreceli Risk, bağıl risk
RRL- Lower bound exposure value associated with the RR-value of 1.1 RRL-   RR 1.1  değeri ile ilişkili maruz kalma değeri alt sınırı
RSI- Risk Science Institute of the International Life Sciences Institute RSI- Uluslararası Yaşam Bilimleri Enstitüsünün Risk Bilimi Enstitüsü
RSS- Robust study summary KÇÖ- Kapsamlı çalışma özeti
3Rs- Replacement, Reduction and Refinement principles 3Rs- Yerine Geçme, Azaltma ve İyileştirme İlkeleri
RTECS - Registry of Toxic Effects of Chemical Substances RTECS- Kimyasal Maddelerin Toksik Etki Kaydı
S  
Scientific research and development Bilimsel araştırma geliştirme
Sectors of use Kullanım sektörü
Sediment Tortu, çökelti,sediman
Self-classification Tedarikçi sınıflandırması
Self-heating substance and mixture Kendiliğinden ısınan madde ve karışım
Self- reactive substance and mixture Kendiliğinden tepkimeye giren madde ve karışım
Serious eye damage Ciddi göz hasarı
Service life Hizmet ömrü
Short title of exposure scenario Maruz kalma senaryosunun  kısa başlığı
Skin corrosion Cilt aşınması, Cilt aşındırıcı
Skin irritation Cilt tahrişi
Skin sensitisation Cilt hassasiyeti
Signal word Uyarı kelimesi
Single exposure (SE) Tek maruz kalma (Tek Mrz.)
Site Yerinde, tesis
Spesific target organ toxicity (STOT) Belirli hedef organ toksisitesi (BHOT)
Sponsor Sponsor
Study summary Çalışma özeti
Substance Madde
Substances and mixtures which in contact with water emit flammable gases Su ile temas ettiğinde alevlenir gazlar çıkaran maddeler ve karışımlar
Substance identification Madde tanımı
Substances which ocur in nature Doğada bulunan maddeler
Substantially similar mixtures Oldukça benzer karışımlar
Substitution İkame etme, alternatifleri ile değiştirme
Summation method Toplama yöntemi
Supplier Tedarikçi
Supplier of a substance or a  mixture Madde veya karışım tedarikçisi
SADT- Self Accelerating Decomposition Temperature SADT - Kendiliğinden Hızlanan Bozunma Sıcaklığı
SAR Structure Activity Relationship SAR- Yapı Aktivite İlişkisi
s.c. Subcutaneous s.c.- Derialtı (subkütan)
SCCS- Scientific Committee on Consumer Safety SCCS- Tüketici Güvenliği Bilimsel Komitesi
SCE- Sister Chromatid Exchange SCE- Kardeş Kromatid Değişimi
SCL- Specific Concentration Limit SCL- Özel Konsantrasyon Sınır Değeri
SCT- Skin Corrosion Test SCT- Cilt Aşındırıcı Testi
SDS- Safety data sheet GBF- Güvenlik bilgi formu
SME- Small and medium enterprise KOBİ- Küçük ve orta ölçekli işletmeler
SI Stimulation Index SI-Stimülasyon indeksi
SI Units- The International System of Units SI Birimleri - Uluslararası birim sistemi
SIEF- Substance information exchange forum MBDF- Madde bilgi değişim forumu
SIT-  Skin Irritation Test SIT- Cilt Tahrişi Testi
SLS Sodium Lauryl Sulfate SLS- Sodyum Lauril Sülfat
SMILES- Simplified Molecular Input Line Entry System SMILES:  Basitleştirilmiş Molekül Yapılarının   Doğrusal Diziler  Şeklinde Giriş Sistemi (Basitleştirilmiş Moleküler Girdi Doğrusal Kayıt Belirtimi)
SMR- Standardised mortality ratio SMR-Standart ölüm oranı
SMRL- Lower bound exposure value associated with the SMR-value of 1.1 SMRL-SMR 1,1 değeri ile ilişkili maruz kalma değeri alt sınırı
sRV- Standard respiratory volume sRV- standart soluma hacmi
SOP- Standard Operating Procedure SOP-Standart Çalışma Prosedürü
SPSF- Standard Project Submission Form SPSF - Standart Proje Sunum Formu
SS- Skin Sensitiser SS- Cilt Hassaslaştırıcı
STE  TM- Short-Time Exposure (test method) STE TM- Kısa Süreli Maruz Kalma Test Yöntemi
STOT- Spesific target organ toxicity BHOT- Belirli hedef organ toksisitesi
STOT RE Specific Target Organ Toxicity after Repeated Exposure BHOT Tekrar. Mrz. Belirli Hedef Organ Toksisitesi-Tekrarlı Maruz Kalma
STOT SE Specific Target Organ Toxicity after Single Exposure BHOT Tek Mrz. Belirli Hedef Organ Toksisitesi - Tek Maruz Kalma
STP- Sewage treatment plant AAT- Atık su arıtma tesisi
SU- Sectors of use SU- Kullanım sektörü
SVHC- Substances of very high concern SVHC- Yüksek önem arz eden maddeler
T  
Template Şablon
Threshold Eşik Değeri, Dönüm Noktası
Tiered approach Aşamalı yaklaşım
Toxicological information/data Toksikolojik bilgi/veri
Triggering  Tetikleyici
Transported isolated intermediate Taşınan izole ara madde
T25- The chronic dose rate that will give 25% of the animals’ tumours at a specific tissue site after correction for spontaneous incidence, within the standard life time of that species T25- Standart hayvan ömründe. uygun tasarlanmış hayvan testinde  kontrol grubuna karşı tümör oluşumunda  %25 net artışı  neden olan kronik doz 
T4- Thyroxine T4-Tiroksin
TARIC- Tarif intégré des Communautés Européennes TARIC: Avrupa ekonomik topluluğu  tarife sistemi 
TER TM- Transcutaneous Electrical Resistance Test Method TER TM - Deri içinden elektrik direnci test yöntemi
TEST- Toxicity Estimation Software Tool TEST- Toksisite Tahmini Yazılım Aracı
TG- Test Guideline TG- Test Rehberleri
TGD -Technical Guidance Document TRD-Teknik Rehber Doküman
TGR- Transgenic Rodent somatic and germ cell gene mutation assays TGR- Transgenik Kemirgen somatik ve eşey hücreli gen mutasyon analizleri
Th- T helper cells Th-  yardımcı T hücreleri
TIMES- Tissue Metabolism Simulator TIMES -Doku Metabolizması Simülatörü
TNO- The Netherlands Organisation for Applied Scientific Research TNO- Hollanda Uygulamalı Bilimsel Araştırma Örgütü 
TMR - Test Methods Regulation TMR- Test Yöntemleri Tüzüğü
TOC- Table of Content TOC-İçindekiler
TOXNET- Toxicology Data Network TOXNET- Toksikoloji Veri Ağı
ToxRefDB US EPA- EPA's Toxicity Reference Database ToxRefDB US EPA-  EPA Toksisite Referans Veritabanı
tpa- Tonnes per annum YT- Yıllık Tonaj
TSH- Thyroid Stimulating Hormone TSH - Tiroid Uyarıcı Hormon
TTC- Threshold of toxicological concern TTC-Toksikolojik endişe eşik değeri
TWA- Time-weighted average exposure TWA- Zaman ağırlıklı maruz kalma ortalaması
U  
Use Kullanım
Uses advised againist Tavsiye edilmeyen kullanımlar
Use and exposure category Kullanım ve maruz kalma kategorisi
Use outside the conditions de-scribed in an exposure scenario Maruz kalma senaryosunda belirtilen koşullar dışında kullanım
UC- Use category UC- Kullanım kategorisi
UCN- Use code Nordic UCN- İskandinav kullanım kodu
UDS- Use descriptor system UDS- Kullanım tanımlayıcı sistem
UEC- Use and exposure categories UEC- Kullanım ve maruz kalma kategorileri
UK CCCF -United Kingdom Committee on Carcinogenicity of Chemicals in Food, Consumer Products and the Environment UK CCCF - Birleşik Krallık Kimyasalların Gıda, Tüketici Ürünleri ve Çevrede Kanserojenitesi Komitesi
UK COM- United Kingdom Committee on Mutagenicity of Chemicals in Food, Consumer Products and the Environment UK COM - Birleşik Krallık Kimyasalların Gıda, Tüketici Ürünleri ve Çevrede Mutajenitesi Komitesi
UK HSE -United Kingdom Health and Safety Executive UK HSE - Birleşik Krallık Sağlık ve Güvenlik İdaresi
UN- United Nations UN- Birleşmiş Milletler
UN-MTC-  The UN Manual of Tests and Criteria UN-MTC- Birleşmiş Milletler Test ve Kriterler Kılavuzu
UN RTDG- UN Recommendations on the Transport of Dangerous Goods UN RTDG- Tehlikeli Malların Taşınmasına İlişkin Birleşmiş Milletler Tavsiyeleri
UPLC- Ultra Performance Liquid Chromatography UPLC- Ultra Performanslı Sıvı Kromatografisi
US EPA- United States Environmental Protection Agency US EPA- ABD Çevre Koruma Ajansı
US FDA United States Food and Drug Administration US FDA- ABD Gıda ve İlaç dairesi
US NCI United States National Cancer Institute US NCI- ABD Ulusal Kanser Enstitüsü
US NIEHS United States National Institute of Environmental Health Sciences US NIEHS- ABD Ulusal Çevre Sağlığı Bilimleri Enstitüsü
US NIH -United States National Institutes of Health US NIH- ABD Ulusal Sağlık Enstitüsü
US NIOSH United States National Institute for Occupational Safety and Health US NIOSH- ABD Ulusal Mesleki Güvenlik ve Sağlık Enstitüsü
US NLM United States National Library of Medicine US NLM- ABD Ulusal Tıp Kütüphanesi
US NTP United States National Toxicology Program US NTP- ABD Ulusal Toksikoloji Programı
UV - Ultraviolet UV- Morötesi
UVCB- Substances of unknown or variable composition, complex reaction products or biological materials UVCB- Bileşimi bilinmeyen veya değişen , kompleks reaksiyon ürünleri veya biyolojik maddeler
W  
Warning Dikkat
Widespread Yaygın
Widespread uses  Yaygın kullanım
WHO World Health Organization WHO- Dünya Sağlık Örgütü
WoE- weight of evidence KA- Kanıt ağırlığı
wRV- Worker respiratory volume çSH- Çalışan soluma hacmi
V  
vPvB- very persistent and very bioaccumulative vPvB- çok kalıcı çok biyobirikimli
Y  
YES- Yeast Estrogen Screening YES - Maya Östrojen Taraması

Dwyane Go (photo. Jonathan Mannion)

Basketball is back and all meets your needs with all the earth again.Youth 2023-24 AC Milan 20 - Kalulu Away White Replica Jersey

It has become a good exciting first 1 week involving golf ball to say the least.Youth 2023-24 AC Milan Away White Authentic Jersey You will find the Las vegas Heat conquering the actual Chi town Bulls and after that burning off to the Philly 76ers.Youth 2023-24 AC Milan 2 - Calabria Away White Authentic Jersey The Los Angeles Los angeles lakers basically beating this R.Women 2023-24 AC Milan 8 -Tonali Home Red And Black Authentic JerseyA.2023-24 AC Milan 5 - B. Toure Away White Replica Jersey Trimmers.Women 2023-24 AC Milan 4 - Bennacer Home Red And Black Authentic Jersey Kevin Durant score 44.Women 2023-24 AC Milan 30 - Messias Jr Home Red And Black Authentic Jersey Kevin Enjoy hammering clutch three-pointers.Women 2023-24 AC Milan 24 - Kjaer Home Red And Black Authentic Jersey Stephen Curry reaching 9 threes.Women 2023-24 AC Milan Home Red And Black Authentic Jersey Frank Scott along with Blake Griffin joining for 3 alley-oops in less than a instant.Women 2023-24 AC Milan 20 - Kalulu Away White Authentic Jersey Derrick Flower reaching a new game-winner.Youth 2023-24 AC Milan 21 - Chukwueze Away White Replica Jersey

All in this happened your span of 3 days.2023-24 AC Milan 23 - Tomori Away White Authentic Jersey This is the reason basketball rules substantial; there's always something going on in a nighttime.Youth 2023-24 AC Milan 46 - Gabbia Home Red And Black Authentic Jersey Inside first few times the 2013-14 period,Youth 2023-24 AC Milan 19 - Theo Away White Replica Jersey we now have also been dealt with in order to a lot more pleasure in addition to amazing benefits as compared to probably dreamed.Women CUSTOM 2023-24 AC Milan Home Red And Black Authentic Jersey

It certain didn’capital t take long for participants to obtain their thighs back underneath these individuals even as we already have 2 40-point games along with a few different game titles connected with avid gamers scoring a minimum of Thirty,Women 2023-24 AC Milan 10 - Rafa Le?2023-24 AC Milan 4 - Bennacer Away White Replica Jerseyo Away White Authentic Jersey in addition we have furthermore noticed a 26-rebound video game,

 • #17 Rafael Leao Youth Jersey
 • a new 15-assist sport and also a nine-steal recreation.2023-24 AC Milan 90 - De Ketelaere Away White Replica Jersey

  Let myself help remind a person once more: This can be almost all merely from the frequent time of year.2023-24 AC Milan 24 - Kjaer Home Red And Black Replica Jersey Probably none these numbers came from the particular preseason.Youth 2023-24 AC Milan 21 -Dest Home Red And Black Replica Jersey Believe this business ended up a little more when compared with enthusiastic to obtain back on the court?Youth 2023-24 AC Milan 32 - Pobega Home Red And Black Authentic Jersey

  Because countless avid gamers have developed from the gate enthusiastic,

 • #2 Davide Calabria Youth Jersey
 • the item foliage more concerns worthy of giving an answer to due to the fact we don’capital t exactly identify the real details regarding some gamers.Youth 2023-24 AC Milan 9 - Giroud Home Red And Black Authentic Jersey Can be Erika Carter-Williams taking in the vicinity of quadruple-doubles every night?
 • #8 Loftus-Cheek Youth Jersey
 • Is Xavier Henry averaging practically 20 points all of those other approach?2023-24 AC Milan 27 - Origi Home Red And Black Authentic Jersey Unlikely.
 • #32 Pobega Youth Jersey
 • [RELATED: A few Issues We now have Discovered Until now Through the NBA Season]

  It’ll take a moment ahead of gamers relax as well as consistently perform as we expect the crooks to.2023-24 AC Milan 17 - R.Youth 2023-24 AC Milan 27 - Origi Away White Replica Jersey Le?2023-24 AC Milan 27 - Origi Away White Replica Jerseyo Home Red And Black Authentic Jersey Right now,Youth 2023-24 AC Milan 32 - Pobega Away White Replica Jersey nonetheless,Women 2023-24 AC Milan 9 - Giroud Home Red And Black Authentic Jersey it would appear that each final player inside the Nba has become about borders to have the time commenced,

 • #25 Florenzi Youth Jersey
 • probably since we all haven’t witnessed this group this stacked inside awhile.Youth 2023-24 AC Milan 12 - A.
 • #90 De Ketelaere Youth Jersey
 • Rebic Home Red And Black Authentic Jersey

  Look away Gulf plus you've got six to eight respectable title contenders.Youth 2023-24 AC Milan 40 - Vranckx Home Red And Black Authentic Jersey Look out Far east and you will have four,2023-24 AC Milan 19 - Theo Home Red And Black Replica Jersey along with the excessive risk there are going to be some respectable squads declaring house in the lower seeds,Youth 2023-24 AC Milan 19 - Theo Home Red And Black Authentic Jersey which in turn hasn’big t been the truth lately having groups such as the 38-44 The usa Money making it this past year and getting swept.Women 2023-24 AC Milan 17 - Okafor Away White Authentic Jersey

  Everybody can be gunning to the # 1 area.Women 2023-24 AC Milan 21 -Dest Home Red And Black Authentic Jersey Nobody apart from the particular guys throughout Miami want the Heat for you to gain one third consecutive identify,Youth 2023-24 AC Milan 46 - Gabbia Home Red And Black Replica Jersey which would successfully encourage the masses heat has created a new empire.Youth 2023-24 AC Milan 30 - Messias Jr Away White Authentic Jersey

  Before starting inspecting that will strong to the year,2023-24 AC Milan 14 - Reijnders Away White Replica Jersey we’ll examine a few pre-determined questions which can be nevertheless wanting answering,2023-24 AC Milan 8 -Tonali Home Red And Black Authentic Jersey and may quit responded till later throughout the year.Youth 2023-24 AC Milan 7 - Adli Away White Replica Jersey

  *** *** ***

  How precisely would be the Warmth likely to take care of Dwyane Go this holiday season?
  One with the that was shadowed in the middle of their spectacular 114-110 reduction to your Chicago 76ers has been this Las vegas Heat sitting Dwyane Wade within the 2nd evening of any back-to-back. Wade played in the actual team’s time opening up win up against the Chicago Bulls the evening just before, completing together with 14 items and also three assists in Thirty seven minutes.

  Is the item safe to assume he or she ended up being had missed from Philadelphia? Mark Builder, Junior. came from his or her set up his / her Warmth very first, although been able solely 3 things upon 1-of-3 firing, 2 turnovers and two helps throughout Fifteen minutes. Sort would be a Sixty three percent shooting inside several online games from Philadelphia a year ago.

  Whether you aren't the warmth could have earned received this individual played out isn’big t the tale. As an alternative, it’ohydrates what the Temperature are going to do together with Dwyane Wade through the entire period. Is sitting down him or her upon these evenings because the subsequent evening of a new back-to-back gonna be some sort of continual celebration?

  Dwyane’azines DNP last night was due to “aching hips.” Sort remains to be dealing with some sort of knee harm they sustained past due with final year’utes frequent period of which ailed your ex through the Heat’azines title operate. He accepted that they wouldn't step back on top of the judge until September following a conclusion of this year, contributing to solely some preseason video games played.

  It continues to be remaining up in air as to the way the Heating were going to deal with Wade’ohydrates injuries, although Saturday night’ersus sweepstakes might have shown what they've in store. However, there’azines however an important probability the temperature lay Go within the subsequent nights a back-to-back simply because exactly why chance an injury in a sport Las vegas ought to have won.

  Plus, Go will be to be from the problem that will make sure he can enjoying up to Thirty five mins every evening. Your training personnel choosing to stay Sort could possibly be either a brief thing as they rejuvenates by the accidents from very last time as well as whether it's a long lasting dealing all year long where by Dwyane is definitely resting away particular activities. The warmth can health care a smaller amount with regards to damaging the record mark involving Seventy two victories collection from the Detroit Bulls throughout 96, having consumed a new tranquil way of selected runs on the normal time of year days gone by three years. It’azines not really until eventually midseason where the High temperature commence to present hard work similar to the postseason.

  Miami will need a healthy Dwyane Wade for that postseason. He’s limped into the past a couple Basketball Finals and the Temperature had the ability to pull through on account of their Most valuable player, regular firing as well as a amount of luck, however of which won’t be enough in 2010 when they be prepared to complete the likes of Dallas, In in addition to Brooklyn. And that’ohydrates the Eastern. Your D.A new. Trimmers, San Antonio Tottenham as well as Oklahoma Town Magic could possibly be hanging around out there Western.

  It’s way too early to view precisely how delicately heat approach this case. The item won’to be until finally far after from the year, immediately after Sort rebounds via his joint personal injury, when we understand the training staff members sometimes maintain taking part in your pet as they currently have the complete vocation or perhaps they try to keep your pet rested with the activities that in some way subject.

  Web pages : 1 A couple of Three or more Several A few