REACH

REACHAvrupa Birliği’nin kimyasalların yönetimi üzerine uyguladığı politikaya REACH denmektedir.

Açılımı; Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals olmaktadır. Kimyasalların, Kayıtlandırılması, Değerlendirmesi, Ruhsatlandırılması ve Kısıtlanması anlamına gelmektedir.

2006 Yılında Avrupa Birliği’nin hazırlamış olduğu REACH tüzüğü, A.B. Parlamentosu ve konseyinde eş zamanlı oylama ile kabul edilerek hayatımıza girmiştir.

REACH’ in hazırlanış sebebi ise kimyasalların getirdiği tehlikelerin ve taşıdığı risklerin değerlendirilmesine yönelik seçimli yöntemlerin önerilmesi ve yenilik ile rekabetin arttığı A.B. iç pazarında serbestçe dolaşımının kolaylaştırılmasının yanı sıra, insan sağlığına ve çevreye en yüksek düzeyde koruma güvencesi sağlamaktır.

REACH Kimyasal Maddelerin zararlı veya zararsızlığına dair tüm dataları ortaya koyma zorunluluğunu şart koşar, veri yoksa pazar da yok anlayışını taşır. Veri paylaşımı ve bilgilendirme ile insan ve çevre sağlığını korumanın en temel koşullarından birini oluşturmaktadır. Aynı madde için tek sorumlu kuralı getirilerek mükerrer tescil önlenmiş olup, tescil için başvurulanlar arasında madde ile ilgili veri paylaşımının sağlanmasına özendirilmiştir.

A.B. Bölgesinde REACH’ in getirdiği bilgi paylaşımı ve evrak yükümlülükleri insan ve çevre sağlığına dair daha güzel bir gelecek için çalışmaya ve çalışmalarının olumlu sonuçlarını almaya devam etmektedir.

HİZMETLERİMİZ

AB ülkelerine Kimyasal İhracatı yapan yerli firmalar için Tek Temsilcilik
ECHA mevzuat Danışmanlığı hizmetleri
KKDIK


KKDIK

Sektörde Türk REACH olarak da bilinen Kimyasalların Kaydı, Değerlendirmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik KKDİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 23 Haziran 2017 tarihinde yayımlandı.

KKDİK, AB REACH yönetmeliğinin neredeyse bir kopyası olsa da, Türkiye’de uygulamaya konulmasına ilişkin zamanlama nedeniyle kaçınılmaz olarak bir takım farklılıklar bulunmaktadır. Sözgelimi, Türkiye’de KKDİK’ten önce SEA olarak bilinen Türk CLP Tüzüğü yürürlüğe girdiğinden, bu durum Türkiye’deki süreç ile AB’deki sürecin farklı olmasına sebebiyet vermektedir. Ayrıca, KKDİK ile bir ön-kayıt süreci ve AB’deki SIEF (Substance Information Exchange Forum) oluşumuna çok benzer ve kısaltması MBDF olan, Madde Bilgi Değişim Forumlarının oluşturulmaktır.

AB REACH ile kıyaslandığında KKDİK Yönetmeliği’ndeki önemli farklılıklardan biri de, Kimyasal Güvenlik Raporu’nun sertifikalı bir yetkili tarafından hazırlanıp imzalanması gerekliliğidir. Benzer yükümlülükler Türk SDS yönetmeliği kapsamında da mevcut ve SDSler Türkçe ve sertifikalı bir yerel uzman tarafından hazırlanmak zorundadır.

Türkiye dışından ulusal pazara kimyasal madde arz eden üreticilerin KKDİK ile ilgili yükümlülüklerini yerine getirebilmeleri için, Türkiye’de yerleşik bir Tek Temsilci atamaları gerekmektedir. Türkiye dışında veya yerleşik firmaların yönetmeliğe uyum sağlanmasında, konusunda uzman ve teknik ehliyeti haiz kurumların danışmanlığına ve temsilcilik hizmetlerine ihtiyaç duyması kaçınılmazdır.

HİZMETLERİMİZ

Kimyasal İhracatı yapan Yabancı firmalar için Tek Temsilcilik Hizmetleri
Yerli firmalar için Kimyasal Mevzuat Danışmanlığı ve Bakanlık kayıtlarının yapılması
3. Taraf Temsilcilik Hizmetleri
MSDS

MSDSMSDS ismini İngilizce açılımı olan Material Safety Data Sheet kelimelerinin ilk harflerinden almaktadır.

Türkçe anlamı ise; Malzeme Güvenlik Bilgi Formu, Güvenlik Bilgi Formu’ dur. Türkçe kısaltması GBF’dir.

Kimyasalların kullanım ve depolanma süresinde meydana gelebilecek İşçi Sağlığı İş Güvenliği risklerini yok etmek, en aza indirgemek çalışmaların en önemli parçasını oluşturan ve kullanıcıyı doğru ve yeterli düzeyde bilgilendirmeyi hedefleyen, ilgili kimyasal maddelerin tehlike ve riskleri ile diğer bilgileri içeren dokümanlara verilen isimdir.

GBFlerin (MSDS) işyerlerinde Türkçe olarak bulundurulması yasal bir zorunluluktur.

HİZMETLERİMİZ
Yerli ve Yabancı firmalar için MSDS Hazırlama, Onaylama ve Kayıt hizmetleri
kkdik, msds, reach ve kimyasal mevzuatlar konularındaki danışmanınız, Onay Mühendislik

SEA“Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik’’(SEA Yönetmeliği) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, 11 Aralık 2013 tarihinde 28848(Mükerrer) sayı ile Resmi Gazete’de yayımlanmış ve yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Bu Mevzuat ile hedeflenen amaç; AB CLP Yönetmeliği ile uyumlaştırılmasını ve piyasaya arz edilen maddelerin, karışımların ve bazı eşyaların, insan sağlığı ve çevre üzerinde yaratabilecekleri olumsuz etkilere karşı üstün koruma sağlamak ve serbest dolaşımlarını temin etmek üzere sınıflandırılmasını, etiketlenmesini ve ambalajlanmasını sağlamaktır.

SEA Yönetmeliği kapsamındaki uyum yükümlülükleriniz için;
* Ürünlerinizin SEA’ya uygun sınıflandırılması,
* Ürünlerinizin SEA’ya uygun etiketlenmesi,
* GBF/ (M)SDS’ lerinizin SEA’ya uygun hazırlanması,
* Sınıflandırma & Etiketleme envanterine bildirim yapılması,
* Tedarikçileriniz tarafından atanmış temsilci olarak adınıza bildirimlerin yapılması

HİZMETLERİMİZ
Yerli ve Yabancı firmalar için Sınıflandırma ve Bildirim hizmetleri
KKDIK MSDS TURK REACH SDS KIMYASAL DEĞERLENDİRME REACH Onay Muhendislik ve Danışmanlık 0216 587 30 28 info@onaymuhendislik.com