MSDS REACH KKDIK

ZARARLI MADDELER VE KARIŞIMLARA İLİŞKİN GÜVENLİK
BİLGİ FORMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; piyasaya arz edilen zararlı maddelerin ve
karışımların insan sağlığı ve çevre üzerinde yaratabilecekleri olumsuz etkilere karşı etkin kontrol
ve gözetimi sağlamak üzere güvenlik bilgi formlarının hazırlanması ve dağıtılmasına ilişkin idari
ve teknik usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik;
a) 11/12/2013 tarihli ve 28848 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Maddelerin ve
Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkındaki Yönetmelik uyarınca
zararlı olarak sınıflandırılmış ve piyasaya arz edilen maddelerin ve karışımların güvenlik bilgi
formlarının hazırlanması ve dağıtılmasına,
b) Güvenlik bilgi formlarında yer alacak bilgilere ve formun şekline,
c) Bitki koruma ürünlerine ilişkin özel düzenlemelerdeki hükümler saklı kalmak üzere bitki
koruma ürünlerinin güvenlik bilgi formlarının hazırlanmasına,
ç) Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması
Hakkındaki Yönetmelik hükümleri kapsamında zararlı kabul edilmemekle birlikte, piyasaya arz
edilen ve 5 inci maddenin ikinci fıkrasındaki koşulları sağlayan karışımlara ilişkin güvenlik bilgi
formlarının hazırlanması ve dağıtılmasına,
d) Maddenin ek-2’de belirtilen kriterlere göre kalıcı, biyobirikimli ve toksik ya da çok kalıcı
ve çok biyobirikimli olması durumunda, piyasaya arz edilen bu maddelere ilişkin güvenlik bilgi
formlarının hazırlanmasına,
e) Ayrıca, güvenlik bilgi formu hazırlayıcısının belgelendirilmesine,
ilişkin usul ve esasları kapsar.
(2) Bu Yönetmelik aşağıda yer alan ve son kullanıcıya nihai ürün olarak ulaşan madde ve
karışımları kapsamaz:
a) İnsan sağlığı ile ilgili amaçlar için kullanılan tıbbi ürünler,
b) Veterinerlikle ilgili amaçlar için kullanılan tıbbi ve tıbbi olmayan ürünler,
c) Kozmetik ürünler,
ç) Atık niteliğindeki madde karışımları,
d) Gıda maddeleri,
e) Hayvan yemleri,
f) Radyoaktif maddeler ve radyoaktif madde içeren karışımlar,
g) Haklarında, yürürlükteki diğer düzenlemelerde bu Yönetmelikle aynı seviyede bilgi
sağlayıcı ve koruyucu hükümler bulunan, vücuda yerleştirilebilir aktif tıbbi cihazlar,
ğ) Haklarında, yürürlükteki diğer düzenlemelerde ilgili hükümler bulunan, patlama ya da
piroteknik etki yoluyla fiili etki yaratmak üzere piyasaya arz edilen harp levazımatı ve patlayıcılar.
(3) Ayrıca bu Yönetmelik aşağıda yer alan hususları da kapsamaz:
a) Zararlı maddeler ve karışımların demiryolu, karayolu, deniz yolu, içsu yolu veya
havayoluyla taşınması,
b) Herhangi bir işleme veya sürece girmemesi koşuluyla transit geçişteki gümrük denetimine
tabi maddeler ve karışımlar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanunu, 29/6/2011
tarihli ve 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
Hükmünde Kararname, 11/10/2011 tarihli ve 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı
Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, 3/6/2011 tarihli ve 640 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığının
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 3/6/2011 tarihli ve 639 sayılı Gıda,
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname,
2
11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu,
29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve
Uygulanmasına Dair Kanuna dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;
a) ADR: Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa
Anlaşmasını,
b) Alt kullanıcı: İmalatçı ve ithalatçıdan farklı, bir maddeyi kendi endüstriyel veya
profesyonel faaliyetleri esnasında kendi halinde veya bir karışım içinde kullanan veya yeniden
ithal eden ve dağıtıcı ya da tüketici olmayan Türkiye’de yerleşik gerçek veya tüzel kişiyi,
c) Bakanlık: Çevre ve Şehircilik Bakanlığını,
ç) Belgelendirme kuruluşu: Güvenlik bilgi formu hazırlayıcılarının belgelendirilmesine
yönelik TÜRKAK tarafından akredite olmuş kuruluşlar,
d) CAS Numarası: Kimyasal Kuramlar Servisi tarafından verilen numarayı,
e) Dağıtıcı: Perakendeci dahil olmak üzere, bir maddeyi kendi halinde veya karışım içinde,
üçüncü taraflar için sadece depolayan ve piyasaya arz eden Türkiye’de yerleşik gerçek veya tüzel
kişiyi,
f) EC Numarası: Maddenin yapısal özelliğine göre Avrupa Komisyonunca verilmiş olan
numarayı,
g) Elleçleme: Maddenin veya karışımın yapısal özelliklerini değiştirmeden istiflenmesi,
yerinin değiştirilmesi, büyük kaplardan küçük kaplara aktarılması, kapların yenilenmesi veya
tamiri, havalandırılması, kalburlanması, karıştırılması ve benzeri işlemleri,
ğ) Güvenlik bilgi formu: İnsan sağlığı ve çevrenin, zararlı maddelerin ve karışımların
olumsuz etkilerinden korunması amacıyla, zararlı maddelerin ve karışımların özelliklerine ilişkin
ayrıntılı bilgileri ve bulunduğu işyerlerinde zararlılık özelliklerine göre alınacak güvenlik
önlemlerini içeren belgeyi,
h) ICAO-TI: Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü Teknik Talimatlarını,
ı) IMDG Kod: Uluslararası Denizcilik Tehlikeli Yükler Kodunu,
i) IUPAC adı: Maddenin, Uluslararası Temel ve Uygulamalı Kimya Birliği tarafından
verilen adını,
j) İlgili kuruluş: Biyosidal ürünler için Sağlık Bakanlığını; deterjanlar, hava aromatize edici
ürünler, kuvvetli asit veya baz içeren temizlik ürünleri ve havuz suyunda kullanılan yardımcı
kimyasallar için Gümrük ve Ticaret Bakanlığını; bitki koruma ürünleri için Gıda, Tarım ve
Hayvancılık Bakanlığını; patlayıcı ve piroteknik maddeler ile ilgili düzenlemeler için Bilim,
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığını; bunların haricindeki her türlü zararlı madde
ve karışımlar için Çevre ve Şehircilik Bakanlığını,
k) İmalat: Maddenin doğal halinde üretilmesini veya özütlenmesini,
l) İmalatçı: Maddeyi Türkiye’de imal eden Türkiye’de yerleşik gerçek veya tüzel kişiyi,
m) İthalat: Türkiye gümrük bölgesine yapılan fiziksel girişi,
n) İthalatçı: İthalattan sorumlu, Türkiye’de yerleşik gerçek veya tüzel kişiyi,
o) Karışım: İki veya daha fazla maddenin kimyasal özelliklerini kaybetmeden bir araya
gelmesi veya çözelti oluşturmasını,
ö) Madde: Doğal halde bulunan veya bir üretim sonucu elde edilen, içindeki kararlılığını
sağlamak üzere kullanılan katkı maddeleri ile üretim işleminden kaynaklanan safsızlıklar dahil,
fakat yine içindeki, kararlılığını ve yapısını etkilemeden uzaklaştırılabilen çözücüler hariç,
kimyasal elementleri ve bunların bileşiklerini,
p) Madde ya da karışım alıcısı: Kendisine madde ya da karışım tedarik edilen bir alt
kullanıcı ya da dağıtıcıyı,
r) Piyasaya arz: Bedelli veya bedelsiz olarak, üçüncü tarafa tedarik etmeyi ve sağlamayı
veya ithalatı,
s) RID: Tehlikeli Malların Demiryoluyla Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Kuralları,
ş) Tedarikçi: Kendi halinde veya bir karışım içinde bir maddeyi veya bir karışımı piyasaya
arz eden imalatçı, ithalatçı, alt kullanıcı veya dağıtıcıyı,
t) TÜRKAK: Türk Akreditasyon Kurumunu,
u) UN RTDG: Tehlikeli Malların Taşınmasına Dair Birleşmiş Milletler Tavsiyelerini,
ifade eder.
3
İKİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
Güvenlik bilgi formu için gerekenler
MADDE 5 – (1) Aşağıdaki durumlarda, bir maddenin ya da karışımın tedarikçisi, madde
veya karışımın alıcısına ek-1 uyarınca hazırlanmış bir güvenlik bilgi formunu temin eder:
a) Maddenin ya da karışımın 11/12/2013 tarihli ve 28848 (1.Mükerrer) sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve
Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik uyarınca zararlı olarak sınıflandırma kriterlerini
karşılaması durumunda.
b) Maddenin ya da karışımın ek-2’de belirlenen kriterlere göre kalıcı, biyobirikimli ve toksik
ya da çok kalıcı ve çok biyobirikimli olması durumunda.
(2) Karışımın, Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve
Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik uyarınca zararlı olarak sınıflandırma kriterlerine uymaması
fakat;
a) Gaz halinde olmayan karışımlar için tekil konsantrasyon ağırlıkça ≥ %1 ve gaz halindeki
karışımlar için hacimce ≥ %0,2 olan, insan sağlığı ya da çevre için zararlı en az bir madde
içermesi,
b) Gaz halinde olmayan karışımlar için tekil konsantrasyonu ağırlıkça ≥ %0,1 olan, ek- 2’de
belirlenen kriterler doğrultusunda kalıcı, biyobirikimli ve toksik ya da çok kalıcı ve çok
biyobirikimli olan en az bir madde içermesi,
c) Mesleki maruz kalma sınır değeri olan bir madde içermesi,
durumlarının en az birinde tedarikçi istek üzerine ek-1 uyarınca hazırlanmış güvenlik bilgi
formunu alıcıya verir.
(3) Alt kullanıcılar ya da dağıtıcılar tarafından talep edilmediği sürece, halka arz edilen ya
da satılan zararlı maddeler veya karışımlar için kullanıcıların insan sağlığı, güvenlik ve çevresel
koruma açısından gereken önlemleri almalarını sağlayacak yeterli bilgiler sağlanmışsa güvenlik
bilgi formunun temini gerekmez.
(4) Güvenlik bilgi formu Türkçe olarak hazırlanır.
(5) Güvenlik bilgi formu ek-1’in ikinci bölümünde yer alan formata uygun şekilde
hazırlanır.
(6) Güvenlik bilgi formuna, 6 ncı maddede belirtilen standart başlıklar ile ek-1’de her bir
standart başlık altında yer alması öngörülen alt başlıkların adları ve numaraları değiştirilmeden
sırası ile yazılır.
(7) Güvenlik bilgi formunun hazırlanmasında birden fazla sayfa kullanılması gerekiyorsa
güvenlik bilgi formunun her sayfası için aynı format kullanılır ve bu durumda;
a) Güvenlik bilgi formunun kısım I’inde bulunması gereken bilgiler, formun tüm
sayfalarında yer alır.
b) Güvenlik bilgi formunun her sayfasında toplam sayfa numarası ve bulunduğu sayfayı
gösteren numara yer alır.
(8) Güvenlik bilgi formunun kısım II’sinde bulunması gereken bilgiler ek-1’in birinci
bölümünde yer alan açıklamalar göz önünde bulundurularak doldurulur.
(9) Güvenlik bilgi formunda yer alacak bilgilerin temin edilememesi durumunda; başlık ve
alt başlıklar hakkındaki bilgiler boş bırakılmaz, bilgilerin temin edilememesine ilişkin gerekçeler
“ilişkisi yok”, “uygulaması yok” ve “özel hüküm yok” gibi ifadelerle belirtilir.
(10) Tedarikçi, madde veya karışımın güvenlik bilgi formunu alıcısına ücretsiz, yazılı olarak
ya da elektronik ortamda iletir.
(11) Tedarikçiler madde veya karışımlarına ilişkin aşağıdaki durumlar söz konusu
olduğunda zaman kaybetmeden güvenlik bilgi formlarını günceller:
a) Risk yönetim önlemlerini etkileyebilecek bilgiler veya zararlara ilişkin yeni bilgiler
edinildiğinde,
b) Kısıtlama veya yasaklama getirildiğinde.
(12) Güncellenen güvenlik bilgi formu, güncelleme tarihinden önceki 12 ay içerisinde
maddeyi veya karışımı satın alan tüm eski alıcılara yazılı veya elektronik ortamda ücretsiz olarak,
güncelleme tarihini takip eden 1ay içerisinde tedarikçi tarafından iletilir.
(13) Güvenlik bilgi formları, belgelendirme kuruluşu tarafından belgelendirilmiş kişilerce
hazırlanır. İthalatçı, ithal edilen madde ve karışımların güvenlik bilgi formlarını aynı niteliğe sahip
kişilere hazırlatır.
(14) Piyasaya arz edilen madde veya karışımın güvenlik bilgi formu, tedarikçi tarafından
4
Bakanlığın internet sayfasındaki güvenlik bilgi formları ile ilgili özel paket programa yüklenir.
Güvenlik bilgi formlarında yer alması gereken bilgiler
MADDE 6 – (1) Güvenlik bilgi formunda yer alması gereken başlıklar aşağıdadır:
a) Maddenin/Karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği,
b) Zararlılık tanımlanması,
c) Bileşimi/İçindekiler hakkında bilgi,
ç) İlk yardım önlemleri,
d) Yangınla mücadele önlemleri,
e) Kaza sonucu yayılmaya karşı önlemler,
f) Elleçleme ve depolama,
g) Maruz kalma kontrolleri/kişisel korunma,
ğ) Fiziksel ve kimyasal özellikler,
h) Kararlılık ve tepkime,
ı) Toksikolojik bilgiler,
i) Ekolojik bilgiler,
j) Bertaraf etme bilgileri,
k) Taşımacılık bilgisi,
l) Mevzuat bilgisi,
m) Diğer bilgiler.
(2) Birinci fıkrada yer alan bilgileri sağlama yükümlülüğü, zararlı maddeleri ve karışımları
piyasaya arz etmekle sorumlu tedarikçiye aittir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Belgelendirme Kuruluşu, Yeterlilik Sınavı ve Yeterlilik Belgesi
Belgelendirme kuruluşu
MADDE 7 – (1) Belgelendirme kuruluşu;
a) Ek-3 ve ek-4 doğrultusunda hazırlayacağı belgelendirme programını Bakanlığa sunar.
b) Bakanlığın olumlu görüşünü aldıktan sonra, TS EN ISO/IEC 17024 kapsamında güvenlik
bilgi formu hazırlayıcılarını belgelendirebilmesi için TÜRKAK’a başvuru yapar.
c) Akredite olduktan sonra güvenlik bilgi formu hazırlayıcılarının belgelendirilmesine
başlayabilir.
ç) Güvenlik bilgi formu hazırlayıcılarının belgelendirilmesi için yeterlilik sınavı yapar.
d) Belgelendirdiği kişilerin iletişim bilgilerini, yeterlilik belge tarihini ve numarasını
belgelendirme tarihinden itibaren bir ay içerisinde yazılı olarak Bakanlığa iletir.
(2) Bu Yönetmeliğin yayımlandığı tarih itibari ile TÜRKAK’tan akredite olmuş mevcut
güvenlik bilgi formu hazırlayıcı belgelendirme kuruluşları birinci fıkranın (b) ve (c) bentleri
hükümlerinden muaftır.
Yeterlilik sınavı
MADDE 8 – (1) Yeterlilik sınavı soruları; çoktan seçmeli ve klasik olmak üzere iki
bölümden oluşur. Sınav konuları ve puanlaması ek-3’te yer almaktadır.
(2) Sınav süresi 120 dakikadır.
(3) Yeterlilik sınavına, ek-4’te belirtilen şartları karşılayan adaylar katılabilir.
Yeterlilik belgesi
MADDE 9 – (1) Belgelendirme kuruluşu tarafından yapılan sınav sonucunda 100 tam
üzerinden 70 ve üzeri puan alanlar güvenlik bilgi formu hazırlama yeterlilik belgesi almaya hak
kazanırlar.
(2) Güvenlik bilgi formu hazırlama yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi üç yıldır.
(3) Belgesini geçerlilik süresi sona ermeden yenilemek isteyenler de yeniden sınava
girebilirler.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Denetim
MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine ilişkin denetimler ilgili kuruluşlar tarafından
kendi mevzuatı çerçevesinde gerçekleştirilir.
Yürürlükten kaldırılan Yönetmelik
MADDE 11 – (1) 26/12/2008 tarihli ve 27092 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve
Dağıtılması Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.
5
Geçici hükümler
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımlandığı tarih itibariyle güvenlik bilgi
formu hazırlama yeterlilik belgesine sahip olan kişiler belgenin geçerlilik süresi sona erene kadar,
11 inci madde ile yürürlükten kaldırılacak olan Yönetmelik hükümlerine göre güvenlik bilgi formu
hazırlayabilirler.
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Yönetmeliğe göre hazırlanan güvenlik bilgi formlarında 11
inci madde ile yürürlükten kaldırılacak olan Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.
(2) Güvenlik bilgi formları; maddeler için 1/6/2015 tarihine, karışımlar için 1/6/2016
tarihine kadar 11 inci madde ile yürürlükten kaldırılacak olan Yönetmeliğe göre hazırlanabilir.
GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Bu Yönetmeliğe göre hazırlanan güvenlik bilgi formlarının,
“Zararlılık Tanımlanması” başlığında sınıflandırma ve “Bileşim/İçindekiler Hakkında Bilgi”
başlığında bileşim ile ilgili etiket bilgileri; maddeler için 1/6/2015 tarihine, karışımlar için
1/6/2016 tarihine kadar 11 inci madde ile yürürlükten kaldırılacak olan Yönetmeliğe göre de
verilir.
Yürürlük
MADDE 12 – (1) Bu Yönetmeliğin;
a) 11 inci maddesi 1/6/2016 tarihinde,
b) Diğer hükümleri yayımı tarihinde,
yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.
6
Ek-1
GÜVENLİK BİLGİ FORMLARININ HAZIRLANMASI İÇİN GEREKLİLİKLER
Bu ek, güvenlik bilgi formunun hazırlanması için tedarikçinin yerine getirmesi gereken
gereklilikleri ortaya koyar.
BİRİNCİ BÖLÜM
GÜVENLİK BİLGİ FORMLARINDA YER ALACAK BİLGİLERE İLİŞKİN AÇIKLAMA
Güvenlik bilgi formu kısım I
Güvenlik bilgi formu güncellendiğinde ve güncellenen versiyon alıcılara sunulduğunda,
değişiklikler başka bir yerde belirtilmemişse alıcının dikkatine güvenlik bilgi formunun on altıncı
bölümünde sunulur. Bu kısımda güvenlik bilgi formunun “hazırlanma tarihi, güncelleme tarihi,
kaçıncı güncelleme olduğu, form numarası ve sayfa numarası/toplam sayfa numarası” yazılır.
“Kısım I” ibaresi güvenlik bilgi formunun her sayfasında yer alır.
Güvenlik bilgi formu kısım II on altı başlıktan oluşur.
1. MADDENİN/KARIŞIMIN VE ŞİRKETİN/DAĞITICININ KİMLİĞİ
Bu bölüm, güvenlik bilgi formunda madde veya karışımın nasıl tanımlanacağı ve belirlenmiş ilgili
kullanımlar, madde veya karışımın tedarikçisinin adı ve acil durum iletişim bilgileri dahil madde
veya karışımın tedarikçisinin irtibat bilgileri yer alır.
1.1. Madde/Karışım kimliği
Madde/Yarışım kimliği, Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve
Ambalajlanması Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesinin ikinci fıkrasına göre ve Türkçe olarak
sağlanır.
Karışım için, ticari isim veya kimliği, Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi
ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesine göre sağlanır.
Diğer tanımlama araçları
Madde veya karışımın etiketlendiği ve genel olarak bilindiği, örneğin alternatif adlar, numaralar,
şirket ürün kodları veya diğer belirleyici tanımlayıcılar gibi adlar veya eş anlamlıları sağlanabilir.
1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları
En azından maddenin veya karışımın alıcı/alıcılarıyla ilgili olan tanımlanmış kullanımları belirtilir.
Bu, maddenin veya karışımın kullanım amacının ne olduğuna dair “alevlenmeyi geciktirici”, “antioksidan” gibi kısa bir açıklama yer alır.
Tedarikçinin tavsiye etmediği kullanımlar varsa gerekçeleriyle birlikte belirtilir.
1.3. Güvenlik bilgi formu tedarikçisinin bilgileri
Tedarikçisi mutlaka belirtilir. Tedarikçinin tam adresi, telefon numarası, güvenlik bilgi formundan
sorumlu olan yetkili kişi için e-posta adresi verilir.
1.4. Acil durum telefon numarası
Acil durum bilgi hizmetleri hakkında bilgi sunulur. Sağlık Bakanlığı Ulusal Zehir Danışma
Merkezinin acil durum telefon numaraları verilir. Çalışma saatleri gibi herhangi bir nedenden
dolayı hizmette kısıtlama söz konusu ise veya sağlanan özel bilgilere dair kısıtlamalar var ise bu
durum açık bir şekilde belirtilir.
2. ZARARLILIK TANIMLANMASI
Bu bölümde madde veya karışımın zararları ve zararlarla ilgili uygun uyarı bilgileri tanımlanır.
2.1. Madde veya karışımın sınıflandırılması
Maddeler için, Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması
Hakkında Yönetmeliğin sınıflandırma kurallarının uygulanmasından doğan sınıflandırma verilir.
Tedarikçinin, aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesine uygun olarak maddeyle ilgili bilgileri
sınıflandırma ve etiketleme envanterine bildirdiği durumlarda, güvenlik bilgi formunda verilen
sınıflandırma, bildirimde verilen sınıflandırma ile aynı olur.
7
Karışım için, Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması
Hakkında Yönetmeliğe göre sınıflandırması verilmelidir. Karışım, aynı yönetmeliğe göre uygun
olarak sınıflandırma kriterlerini karşılamazsa bu durum açık şekilde belirtilir. Karışımdaki
maddelere dair bilgiler, güvenlik bilgi formunun “Bileşimi/İçindekiler hakkında bilgi” başlığında
verilir.
Sınıflandırmanın zararlılık ifadeleri kod olarak yazılmışsa, bu kodlarının açık ifadelerin yazıldığı
başlık 16’ya atıf yapılır.
En önemli olumsuz fiziko-kimyasal, insan sağlığı ve çevresel etkiler, uzman olmayan kişilerin
madde veya karışımın zararlarını anlayabilmelerini sağlayacak şekilde güvenlik bilgi formu başlık
9 ila 12’ye uygun şekilde listelenir.
2.2. Etiket unsurları
Madde ve karışımlar için, Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve
Ambalajlanması Hakkında Yönetmeliğe göre etikette yer alan bilgilerden en az zararlılık işaretleri,
uyarı kelimesi, zararlılık ifadeleri ve önlem ifadeleri yazılır. Zararlılık işaretlerinin siyah ve beyaz
olarak tam grafik kopyası veya sadece sembolün grafik kopyası, aynı yönetmelikte verilen renkli
işaretlerin yerine kullanılabilir.
Madde ve karışımlar için, Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve
Ambalajlanması Hakkında Yönetmeliğin geçerli etiket unsurları sağlanır.
2.3. Diğer zararlar
Maddenin veya karışımın ek-2’ye göre kalıcı, biyobirikimli ve toksik (PBT) veya çok kalıcı, çok
biyobirikimli (vPvB) kriterlerini karşılayıp karşılamadığına dair bilgiler sağlanır.
Sınıflandırmayla sonuçlanmayan ancak madde ve karışımın genel zararlılığına katkıda
bulunabilecek diğer zararlar da verilir. Örneğin sertleşme veya işleme sırasında hava
kirleticilerinin oluşumu, tozluluk, toz patlaması zararları, çapraz hassaslaştırma, boğulma, donma,
koku veya tat için yüksek potansiyel veya toprakta yaşayan organizmalar üzerindeki zararlar gibi
çevresel etkiler veya fotokimyasal ozon oluşumu potansiyeli.
3. BİLEŞİM/İÇİNDEKİLER HAKKINDA BİLGİ
Bu bölüm, aşağıda belirtildiği üzere safsızlıklar ve kararlaştırıcı katkı maddeleri dahil madde veya
karışımın içeriğinin kimyasal niteliğini tanımlar. Yüzey kimyasına dair uygun ve mevcut güvenlik
bilgileri belirtilir.
3.1. Maddeler
Maddenin ana bileşeninin kimyasal kimliği, en azından madde/karışım kimliği veya bu ek’in 1.1.
başlığında verilen diğer tanımlama araçlarından birisinin belirtilmesi ile sağlanır.
Tek başına sınıflandırılan ve maddenin sınıflandırılmasına katkıda bulunan ana bileşen dışındaki
herhangi safsızlık, dengeleyici katkı maddesi veya tek bir bileşen hakkında aşağıdaki bilgiler
verilir:
(a) Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında
Yönetmeliğin 20 nci maddesinin ikinci fıkrasına göre madde kimliği.
(b) Madde kimliği mevcut değil ise diğer adlardan birisi (yaygın adı, ticari adı, kısaltma) veya
tanımlama numarası.
Maddenin tedarikçileri sınıflandırılmamış olanlar dahil tüm bileşenleri listelemeyi tercih edebilir.
Bu başlık, birden fazla bileşen içeren maddelere dair bilgi sağlamak için de kullanılabilir.
3.2. Karışımlar
Karışımın bileşimi, konsantrasyon ve konsantrasyon aralıkları ve sınıflandırmaları, en azından bu
ek’in 3.2.1. veya 3.2.2. başlıklarında belirtilen tüm maddeler için sağlanır. Karışımın tedarikçileri,
ek olarak sınıflandırma kriterlerini karşılamayan maddeler dahil karışımdaki tüm maddeleri
listelemeyi tercih edebilir. Bu bilgi, alıcının karışımdaki maddelerin zararlarını kolaylıkla
tanımlamasını sağlar. Karışımın kendisine ait zararlar, güvenlik bilgi formu başlık 2’de verilir.
8
Karışımdaki maddelerin konsantrasyonları, aşağıdakilerin biri ile tanımlanır:
(a) Teknik olarak mümkün ise kütle veya hacme göre azalan sırada tam yüzdeler.
(b) Teknik olarak mümkün ise kütle veya hacme göre azalan sırada tam yüzde aralıkları.
Yüzde aralığını kullanırken, sağlık ve çevresel zararlar, bileşenlerin en yüksek konsantrasyonunun
etkilerini tanımlar.
Karışımın etkileri bir bütün olarak mevcut ise, bu bilgiler güvenlik bilgi formu başlık 2’ye dahil
edilir.
Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında
Yönetmeliğin 26 ncı maddesine göre, alternatif kimyasal adın kullanımına izin verildiği
durumlarda, bu ad kullanılabilir.
3.2.1. Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında
Yönetmeliğe göre sınıflandırma kriterlerini taşıyan karışım için, karışımdaki konsantrasyon veya
konsantrasyon aralığıyla birlikte, aşağıdaki hususlar belirtilir:
(a) Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkındaki
Yönetmeliğe göre sınıflandırma kriterlerine uyan bilgilerin karışımın tedarikçisine sağlanmış
olması şartıyla, insan sağlığına veya çevreye zararlı olarak sınıflandırılan maddelerin aşağıda yer
alan herhangi bir en düşük konsantrasyona eşit veya daha fazla miktarlarda bulunması durumunda:
(i) Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması
Hakkında Yönetmeliğin ek-6 üçüncü bölümde verilen özel konsantrasyon sınır değerleri.
(ii) Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması
Hakkında Yönetmeliğin ek-6 üçüncü bölümde M katsayısı verilmiş ise aynı Yönetmeliğin ek-1
başlık 4.1’inde verilen hesaplama kullanılarak ayarlanan, ek-1 Tablo 1.1’de verilen genel eşik
değeri.
(iii) Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması
Hakkında Yönetmeliğe göre oluşturulan sınıflandırma ve etiketleme envanterine M-katsayısı
verilmiş ise aynı Yönetmeliğin ek-1 Bölüm 4.1’inde verilen hesaplama kullanılarak ayarlanan,
aynı Yönetmeliğin ek-1 Tablo 1.1’inde verilen genel eşik değeri.
(b) İşyeri maruz kalma limitlerinin bulunduğu (a) maddesine dahil edilmemiş maddeler.
(c) Ek-2’de belirtilen kriterlere göre kalıcı, biyobirikimli ve toksik veya çok kalıcı ve çok
biyobirikimli olan maddeler.
3.2.2. Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında
Yönetmeliğe göre sınıflandırma kriterlerini taşımayan karışım için, konsantrasyonu tek başına
aşağıdakilere eşit veya daha fazla olan maddeler konsantrasyonları veya konsantrasyon aralıkları
ile birlikte belirtilir:
(a) aşağıdaki gaz halinde olmayan karışımlar için ağırlıkça % ≥ 1, gaz halindeki karışımlar için
hacimce % ≥ 0,2.
(i) Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması
Hakkında Yönetmeliğin sınıflandırma kriterlerine uyan bilginin karışımın tedarikçisine sağlanmış
olması koşuluyla, insan sağlığı ve çevreye zararlı olarak sınıflandırılan maddeler.
(ii) İşyeri maruz kalma sınırları belirlenmiş maddeler.
(b) Ek-2’de belirtilen kriterlere göre PBT olan maddeler veya vPvB olan maddeler, bu ek’in, 3.2.
başlığında belirtilen maddeler için, Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve
Ambalajlanması Hakkında Yönetmeliğin sınıflandırma kriterlerine uyan bilgilerin karışımın
tedarikçisine sağlanmış olması koşuluyla, maddenin sınıflandırması, aynı Yönetmeliğin ek-6 Tablo
1.1’de verilen zararlılık sınıfları ve kategori kod/kodlarının yanı sıra fiziksel, insan sağlığı ve
çevresel zararlara uygun bir şekilde belirlenen zararlılık ifadeleri dahil olmak üzere, sağlanır.
Zararlılık ifadeleri, bu bölümde tam olarak yazılmak zorunda değildir; kodların yazılması
yeterlidir. Tam olarak yazılmadıkları hallerde, her ilgili zararlılık ifadesi tam metninin listeleneceği
güvenlik bilgi formu başlık 16’ya atıf yapılır.
9
Madde sınıflandırma kriterlerini karşılamıyorsa maddenin bu ek’in 3.2. başlığında yer alma
nedeni, “sınıflandırılmamış vPvB maddesi” veya “İşyeri maruz kalma limiti” gibi belirtilir.
4. İLK YARDIM ÖNLEMLERİ
Bu bölüm, eğitim almamış müdahale eden kişi tarafından anlaşılabilecek ve karmaşık ekipman
kullanımı ve çok fazla ilaç tedavisi olmaksızın yapılabilecek şekilde ilk müdahaleyi tanımlar. Tıbbi
yardım gerekliyse, bilgiler bunun aciliyetini de içerecek şekilde belirtir.
4.1. İlk yardım önlemlerinin açıklaması
4.1.1. İlk yardım talimatları, ilgili maruz kalma yolları temel alınarak verilir. Maruz kalma
yollarının alt bölümleri ise soluma, yutma, cilt ve göz teması gibi prosedürlerin belirtilmesi için
kullanılır.
4.1.2. Tavsiyeler aşağıdaki durumlarla ilgilidir:
(a) Acil tıbbi yardım gerekliliği ve maruz kalmadan sonra gecikmiş etkilerin beklenip
beklenmediği.
(b) Maruz kalan kişinin alandan temiz havaya çıkarılması tavsiyesi.
(c) Kişinin giysilerinin ve ayakkabılarının çıkartılması ve taşınması tavsiyesi.
(ç) İlk yardım müdahalesini yapanlar için kişisel koruyucu donanım tavsiyesi.
4.2. Akut ve sonradan görülen önemli belirtiler ve etkiler
Maruz kalmadan kaynaklanan akut ve sonradan görülenler dahil, en önemli belirtiler ve etkiler
hakkında özet bilgi sağlanır.
4.3. Tıbbi müdahale ve özel tedavi gereği için ilk işaretler
Uygun olan durumlarda, sonradan görülen etkiler için klinik test ve tıbbi izleme ile antidotlar
(biliniyor ise) ve yan etkiler hakkında bilgiler sağlanır.
Bazı maddeler ve karışımlar için, özel ve acil tedavi sağlamak amacıyla özel yöntemlerin işyerinde
bulunmasının vurgulanması önemli olabilir.
5. YANGINLA MÜCADELE ÖNLEMLERİ
Bu bölüm madde ya da karışımın neden olduğu ya da bir madde ya da karışımın etrafında çıkan bir
yangını söndürmeye yönelik şartları belirtir.
5.1. Yangın söndürücüler
Uygun söndürücü maddeler: Uygun söndürme maddesi hakkında bilgi sağlanır.
Uygun olmayan söndürücü maddeler: Madde veya karışımı içeren belirli durum için, herhangi bir
söndürme maddesinin uygun olmadığına dair bilgiler verilir.
5.2. Madde veya karışımdan kaynaklanan özel zararlar
Madde veya karışımdan kaynaklanan zararlara dair bilgiler sağlanır. Örneğin “Madde veya karışım
yandığında zararlı yanma ürünleri oluşur.” “Yanması halinde toksik karbon monoksit dumanları
oluşur.” veya “Yanma ile sülfür ve nitrojen oksitleri oluşur.” gibi.
5.3. Yangın söndürme ekipleri için tavsiyeler
Yangın söndürme sırasında alınması gereken koruyucu önlemler; örneğin “Konteynerler su
püskürtülerek soğuk tutulmalıdır.” ve yangın söndürme ekipleri için, botlar, tulumlar, eldivenler,
göz ve yüz koruma ve solunum ekipmanı gibi özel koruyucu ekipmana dair tavsiyeler verilir.
6. KAZA SONUCU YAYILMAYA KARŞI ÖNLEMLER
Bu bölüm, insanlar, eşyalar ve çevre üzerindeki olumsuz etkilerini önlemek veya minimize etmek
için dökülme, sızıntılar ve yayılmaya karşı yapılması gereken uygun müdahaleleri kapsar.
Dökülme hacminin zarar üzerinde önemli etkiye sahip olduğu durumlarda, büyük ve küçük
dökülmelere karşı yapılacaklar ayrılır. Kontrol altında tutma ve kurtarma prosedürleri farklı
uygulamaların gerekli olduğunu gösteriyorsa bunlar güvenlik bilgi formlarında belirtilir.
6.1. Kişisel önlemler, koruyucu donanım ve acil durum prosedürleri
6.1.1. Acil durum personeli olmayanlar için
Aşağıda yer alan madde veya karışımların kaza sonucu dökülmesi ve yayılmasıyla ilgili tavsiyeler
verilir:
(a) Cilt, göz, kişisel giysideki bulaşmaları önlemek için uygun koruyucu donanımın giyilmesi
10
(Güvenlik bilgi formunun sekizinci bölümünde belirtilen kişisel koruyucu donanım dahil).
(b) Tutuşturucu kaynakların uzaklaştırılması, yeterli havalandırmanın sağlanması, tozun kontrolü.
(c) Tehlike alanının boşaltılması veya uzmana danışılması gibi acil durum prosedürleri.
6.1.2. Acil durumda müdahale eden kişiler için
Kişisel koruyucu giysiler için uygun kumaş hakkında tavsiye verilir (örneğin ‘uygun: Bütilen’;
‘uygun değil: PVC’).
6.2. Çevresel önlemler
Karışım veya maddenin kaza sonucu dökülmesi ve yayılmasıyla ilgili olarak alınacak herhangi bir
çevresel önleme dair tavsiyeler verilir; örn: kanallardan, yer üstü ve yer altı sularından uzak tutma
gibi.
6.3. Muhafaza etme ve temizleme için yöntemler ve materyaller
6.3.1. Dökülmenin nasıl kontrol altına alınacağına ilişkin uygun tavsiye sağlanır. Uygun kontrol
altına alma teknikleri aşağıdakilerden birini içerebilir:
(a) Set oluşturma, tahliye deliklerinin kapatılması;
(b) Kapatma prosedürleri.
6.3.2. Dökülmenin nasıl temizleneceğine dair uygun tavsiye sağlanır. Uygun temizlik prosedürleri
aşağıdakilerden birini içerebilir:
(a) Nötralizasyon teknikleri.
(b) Kontaminasyonu giderme teknikleri.
(c) Emici maddeler.
(ç) Temizlik teknikleri.
(d) Vakumlama teknikleri.
(e) Kontrol altına alma/temizlik için gerekli ekipman (uygulanabilir olduğu durumlarda kıvılcım
çıkarmayan aletlerin ve ekipmanın kullanımını içermektedir).
6.3.3. “Asla…..kullanmayın” gibi, uygunsuz kontrol altına alma veya temizlik tekniklerine dair
tavsiye dahil, dökülmeler ve yayılmalarla ilgili diğer bilgiler sağlanır.
6.4. Diğer bölümlere atıflar
Uygunsa güvenlik bilgi formu başlık 8 ve 13’e atıflarda bulunulur.
7. ELLEÇLEME VE DEPOLAMA
Güvenlik bilgi formunun bu bölümü, güvenli elleçleme uygulamaları hakkında tavsiyeler içerir. Bu
ek’in 1.2. başlığına göre belirtilen tanımlanmış kullanımlar ve madde veya karışımın özelliklerine
uygun önlemler vurgulanır.
Bilgiler, insan sağlığı, güvenliği ve çevrenin korunmasıyla ilgilidir. İşverene, 12/8/2013 tarihli ve
28733 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik
Önlemleri Hakkında Yönetmeliğin 7 nci maddesi ve 6/8/2013 tarihli ve 28730 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Kanserojen veya Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik
Önlemleri Hakkında Yönetmeliğin 7 nci maddesine göre çalışma usulleri ve örgütsel önlemleri
tasarlamasında yardımcı olur.
Bu bölümde verilen bilgilere ek olarak, ilgili bilgiler güvenlik bilgi formu başlık 8’de de
bulunabilir.
7.1. Güvenli elleçleme için önlemler
7.1.1. Tavsiyeler aşağıdaki amaçlara özgü verilir:
(a) Madde veya karışımın güvenli elleçlenmesini sağlamak amacıyla, hem yangının hem de aerosol
ve toz oluşmasını önlemek veya kontrol altına almak için tedbirler.
(b) Birbirileriyle uyuşmayan maddelerin veya karışımların elleçlenmesinin önlenmes.
(c) Dökülmelerin önüne geçilmesi veya su yollarından uzak tutulmasını gibi madde veya karışımın
çevreye yayılmasının azaltılması.
7.1.2. Aşağıda yer aldığı gibi, genel mesleki hijyenle ilgili tavsiyeler verilir:
(a) Çalışma alanlarında yenmemesi, içilmemesi veya sigara içilmemesi;
(b) Kullanımdan sonra ellerin yıkanması.
(c) Yemek alanlarına girmeden önce kontamine olmuş giysi ve koruyucu ekipmanın çıkarılması.
7.2. Uyuşmazlıkları da içeren güvenli depolama için koşullar
Sağlanan tavsiye, güvenlik bilgi formunun dokuzuncu bölümünde belirtilen fiziksel ve kimyasal
özelliklerle tutarlı olacaktır. İlgili olduğu hallerde ise, aşağıdakileri de içeren belirli saklama
gerekliliklerine dair tavsiye sağlanır.
11
(a) Aşağıdakilerle ilişkili risklerin nasıl yönetileceği:
(i) Patlayıcı atmosferler.
(ii) Aşındırıcı koşullar.
(iii) Alevlenirlik zararları.
(iv) Uyuşmayan maddeler veya karışımlar.
(v) Buharlaşıcı koşullar.
(vi) Potansiyel tutuşturucu kaynaklar (elektrikli ekipman dahil).
(b) Aşağıdakilerin etkilerinin nasıl kontrol edileceği:
(i) Hava koşulları.
(ii) Ortam basıncı.
(iii) Sıcaklık.
(iv) Güneş ışığı.
(v) Nem.
(vi) Titreşim.
(c) Aşağıdakilerin kullanımı ile madde veya karışım bütünlüğünün nasıl sağlanacağı:
(i) Kararlaştırıcı.
(ii) Anti-oksidanlar.
(ç) Aşağıdakiler dahil diğer tavsiyeler:
(i) Havalandırma gereklilikleri.
(ii) Saklama odaları veya tanklar için spesifik tasarımlar (havuzlama duvarları ve
havalandırma dahil).
(iii) Saklama koşullarında miktar sınırları (ilgiliyse).
(iv) Ambalaj uygunlukları.
7.3. Belirli son kullanımlar
Belirli son kullanım(lar)da tasarlanan maddeler ve karışımlar için, bu ek’in 1.2. başlığında
belirtilen kullanım amaç(ları) ile ilgili detaylı ve işletimsel tavsiyeler verilir.
8. MARUZ KALMA KONTROLLERİ/KİŞİSEL KORUNMA
Geçerli mesleki maruz kalma sınır değerlerini ve gerekli risk yönetimi önlemlerini açıklar.
8.1 Kontrol parametreleri
8.1.1. Varsa, madde veya karışımdaki her bir madde için aşağıdaki sınır değerleri yasal dayanak
verilerek listelenir. Mesleki maruz kalma sınır değerlerini listelerken güvenlik bilgi formu başlık
3’te belirtilen kimyasal kimlik kullanılır.
8.1.1.1. Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmeliğe
göre mesleki maruz kalma limit değerleri.
8.1.1.2. Kanserojen veya Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri
Hakkında Yönetmeliğe göre mesleki maruz kalma limit değerleri.
8.1.1.3. Varsa diğer mesleki maruz kalma sınır değerleri.
8.1.1.4. Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmeliğe
göre biyolojik limit değerleri.
8.1.1.5. Varsa diğer biyolojik sınır değerleri.
8.1.2. En azından söz konusu maddeye en çok benzeyen ilgili madde için, halihazırda tavsiye
edilen izleme usullerine dair bilgiler sağlanır.
8.1.3. Madde veya karışım amaçlandığı gibi kullanılırken hava kirleticilerin oluşması halinde,
bunlar için geçerli mesleki maruz kalma sınır değerleri ve/veya biyolojik sınır değerleri de
listelenir.
8.1.4. Belirli kullanımlarla ilgili risk yönetim önlemlerine karar vermek için kontrol bandı
yaklaşımının kullanıldığı hallerde, riskin etkili yönetimini sağlamak için yeterli bilgiler verilir.
Özel kontrol bandı tavsiyesinin bağlamı ve sınırlamaları açıklanır.
8.2. Maruz kalma kontrolleri
8.2.1. Uygun mühendislik kontrolleri
Bu başlıkta yer alacak bilgiler, işverenin uygun olduğu hallerde Kanserojen ve Mutajen
Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmeliğe göre ve Kimyasal
Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmeliğe göre, madde veya
karışımdan kaynaklanan işçilerin güvenlik ve sağlığı ile ilgili risk değerlendirmesi yapabilmesine
12
olanak sağlamak için yeterli olmalıdır.
Bu bilgi, güvenlik bilgi formu başlık 7’de verilmiş olan bilgileri tamamlar.
8.2.2. Bireysel koruyucu önlemler, örneğin kişisel koruyucu donanım,
8.2.2.1. Kişisel koruyucu donanımın kullanımına dair bilgiler, iyi mesleki hijyen uygulamaları ile
tutarlı olmalı ve mühendislik kontrolleri, havalandırma ve izolasyonu da içeren diğer kontrol
önlemleri ile bağlantılı olmalıdır. Uygun olduğunda, belirli yangın/kimyasal kişisel koruyucu
donanım tavsiyesi için güvenlik bilgi formu başlık 5’e atıf yapılır.
8.2.2.2. 29/11/2006 tarihli ve 26361 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kişisel Koruyucu
Donanım Yönetmeliği dikkate alınarak ve uygun CEN standartlarına atıfta bulunarak, hangi
ekipmanın yeterli ve uygun koruma sağlayacağı hakkında detaylı teknik özellikler aşağıdakileri
içerecek şekilde verilir:
(a) Göz/Yüz korunması
Güvenlik gözlüğü, yüz maskesi gibi gerekli göz/yüz koruma ekipmanının tipi madde veya
karışımın zararına ve temas potansiyeline dayanarak belirtilir.
(b) Cildin korunması
(i) Ellerin korunması
Madde veya karışımın elleçlenmesi sırasında kullanılacak eldivenlerin tipi, aşağıdaki faktörler
dahil madde ve karışımın zararı ve temas potansiyeline dayanarak ve cildin maruz kalma süresi ve
miktarı dikkate alınarak belirlenir:
– Materyalin tipi ve kalınlığı,
– Eldiven materyalinin tipik veya minimum aşınma zamanları.
Gerekirse ek el koruma önlemleri belirtilir.
(ii) Diğerleri
Eller dışında bedenin bir bölümünün korunması gerekliyse gerekli olan koruma ekipmanının tipi
ve kalitesi, örneğin uzun iş eldiveni, botlar, iş giysileri, madde veya karışımla ilişkili zararlara ve
temas potansiyeline dayanarak belirlenir.
Gerekliyse, ek cilt koruma önlemleri ve özel hijyen önlemleri belirtilir.
(c) Solunum sisteminin korunması
Gaz, buhar, sis veya toz için, kullanılacak koruyucu donanımın tipi, uygun arındırıcı elementleri de
belirterek (kartuş veya kutu) hava temizleyici yüz maskesi, yeterli partikül tutucu filtre ve yeterli
maskeler veya kendiliğinden depolu solunum cihazları gibi, maruz kalma zararı ve potansiyeline
dayanarak belirtilir.
(ç) Isıl zararlar
Isıl zarar arz eden materyaller için giyilecek koruyucu donanımı belirtirken, kişisel koruyucu
donanımın yapısına özel önem verilir.
8.2.3. Çevresel maruz kalma kontrolleri
İşveren tarafından ilgili çevre koruma mevzuatı çerçevesindeki yükümlülüklerini yerine getirmek
için gerekli olan bilgiler belirtilir.
9. FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER
Bu bölüm, ilgili ise, madde veya karışıma ilişkin ampirik bilgileri açıklar. Bu bölümdeki bilgiler,
madde veya karışımın sınıflandırmasıyla tutarlıdır.
9.1. Temel fiziksel ve kimyasal özellikler hakkında bilgi
Kullanılan test yöntemlerine referans ve uygun ölçüm birimleri ve/veya referans koşullarının
belirtilmesi dahil aşağıdaki özellikler açıkça tanımlanır. İlgili olduğu hallerde, sayısal değerin
yorumlanması ve belirleme yöntemi de verilir (örneğin: parlama noktası için yöntem, açık
kap/kapalı kap yöntemi):
(a) Görünüm
Karışım veya maddenin tedarik edildiği fiziksel hali (katı (güvenlik bilgi formunda başka bir yerde
belirtilmemesi halinde granülometri ve spesifik yüzey alanı hakkında uygun ve mevcut güvenlik
bilgileri dahil), sıvı, gaz) ve rengi belirtilir;
(b) Koku
Koku algılanabilir ise, kısa tarifi verilmelidir.
13
(c) Koku eşiği
(ç) pH
Tedarik edildiği şekliyle madde veya karışımın veya sulu çözeltinin pH değeriyle sulu çözeltinin
ayrıca konsantrasyonu belirtilir.
(d) Erime noktası/donma noktası
(e) Başlangıç kaynama noktası ve kaynama aralığı
(f) Parlama noktası
(g) Buharlaşma hızı
(ğ) Alevlenirlik (katı, gaz)
(h) Üst/Alt alevlenirlik veya patlayıcı limitleri
(ı) Buhar basıncı
(i) Buhar yoğunluğu
(j) Bağıl yoğunluk
(k) Çözünürlük
(l) Dağılım katsayısı: n-oktanol/su
(m) Alev alma sıcaklığı
(n) Bozunma sıcaklığı
(o) Akışkanlık
(ö) Patlayıcı özellikler
(p) Oksitleyici özellikler.
Belirli bir özelliğin geçerli olmadığı veya belirli bir özelliğe dair bilgilerin mevcut olmadığı
belirtilmiş ise nedenleri belirtilir.
Uygun kontrol önlemlerinin alınmasını sağlamak için, madde veya karışım hakkında tüm ilgili
bilgiler sağlanır. Karışım durumunda, verilerin, tüm karışım için geçerli olmadığı durumda,
verinin karışım içindeki hangi madde için geçerli olduğu açıkça belirtilir.
9.2. Diğer bilgiler
Karışabilirlik, yağ çözünürlüğü (Çözücü – yağ belirtilir.), iletkenlik veya gaz grubu gibi diğer
fiziksel ve kimyasal parametreler belirtilir. Redoks potansiyeli, radikal oluşum potansiyeli ve
fotokatalitik özelliklere dair uygun ve mevcut güvenlik bilgileri belirtilir.
10. KARARLILIK VE TEPKİME
Bu bölüm, madde veya karışımın kararlılığını ve uygun olan durumlarda kullanılan test
yöntemlerine atıfı da içererek belirli kullanım koşullarında ve ayrıca çevreye yayılması halinde
zararlı reaksiyonların oluşma olasılığını açıklar. Belirli bir özelliğin geçerli olmadığının veya
belirli bir özelliğe dair bilgilerin mevcut olmadığının belirtilmesi halinde, nedenleri açıklanır.
10.1. Tepkime
10.1.1. Madde veya karışımın tepkimeye ilişkin zararları açıklanır. Belirli test bilgileri, mevcut
olduğunda, bir bütün olarak madde veya karışım için sağlanır. Ancak, bilgilerin karışım veya
maddenin öngörülen zararını yeterli düzeyde yansıtması halinde, böyle bir bilgi madde veya
karışım sınıfı veya ailesi için genel verilere de dayanabilir.
10.1.2. Karışımlar için veri mevcut değilse, karışımdaki maddeler için veriler sağlanır. Maddelerin
uyuşmazlığı durumunda madde veya karışımın nakliye, depolama ve kullanım sırasında maruz
kalabileceği maddeler, kaplar ve kontaminantlar dikkate alınır.
10.2. Kimyasal kararlılık
Madde ya da karışımın normal ortam koşulları ve öngörülen depolama ve elleçleme koşullarındaki
sıcaklık ve basınçta kararlı veya kararsız olduğu belirtilir. Maddenin kimyasal kararlılığını
sağlamak için kullanılan veya kullanılması gerekebilecek kararlaştırıcı belirtilir. Madde veya
karışımın fiziksel görünümündeki herhangi bir değişikliğin güvenlik açısından önemi belirtilir.
10.3. Zararlı tepkime olasılığı
İlgili ise madde veya karışımın fazla basınç veya ısı açığa çıkararak tepkimeye gireceği veya
polimerize olacağı veya başka zararlı koşullar yaratabileceği belirtilir. Zararlı tepkimelerin
oluşabileceği koşullar açıklanır.
10.4. Kaçınılması gereken durumlar
Sıcaklık, basınç, ışık, şok, statik boşalma, titreşimler veya diğer fiziksel gerilimler gibi zararlı
durumla sonuçlanabilecek koşullar sıralanır ve varsa böyle zararlarla ilişkili risklerin yönetilmesi
14
için alınacak önlemlerin açıklaması verilir.
10.5. Kaçınılması gereken maddeler
Madde veya karışımın zararlı durum (örneğin patlama, toksik veya alevlenir maddelerin yayılması
veya aşırı ısının açığa çıkması) yaratmak üzere tepkimeye girebileceği, madde veya karışım aileleri
veya su, hava, asitler, bazlar, oksitleyici maddeler gibi belirli maddeler sıralanır ve varsa böyle
zararlarla ilişkili risklerin yönetilmesi için alınacak önlemlerin açıklaması verilir.
10.6. Zararlı bozunma ürünleri
Kullanım, depolama, dökülme ve ısınma sonucu oluşumu bilinen veya beklenen zararlı bozunma
ürünleri sıralanır. Zararlı yanma ürünleri güvenlik bilgi formu başlık 5’e dahil edilir.
11. TOKSİKOLOJİK BİLGİLER
Bu bölüm temel olarak sağlık uzmanları, mesleki sağlık ve güvenlik uzmanları ve toksikologlar
tarafından kullanılmak üzere oluşturulmuştur. Çeşitli toksikolojik (sağlık) etkilerin kısa ancak tam
ve anlaşılabilir açıklaması ve bu etkileri saptamak için kullanılan mevcut bilgiler, uygun olduğu
yerlerde toksikokinetik, metabolizma ve dağılımı da içeren bilgiler sağlanır. Bu bölümdeki bilgiler,
madde veya karışımın sınıflandırmasıyla tutarlı olmalıdır.
11.1. Toksik etkiler hakkında bilgi
11.1.1. Maddeler
11.1.1.1. Aşağıdaki zararlılık sınıfları hakkında bilgi sağlanır:
(a) Akut toksik.
(b) Cilt aşınması/tahrişi.
(c) Ciddi göz hasarları/tahrişi.
(ç) Solunum yolları veya cilt hassaslaşması.
(d) Eşey hücre mutajenitesi.
(e) Kanserojenite.
(f) Üreme toksisitesi.
(g) Belirli Hedef Organ Toksisitesi-tek maruz kalma.
(ğ) Belirli Hedef Organ Toksisitesi -tekrarlı maruz kalma.
(h) Aspirasyon zararı.
11.1.2. Karışımlar
11.1.2.1. Aşağıda yer alan ilgili etkiler hakkında bilgi sağlanır:
(a) Akut toksisite.
(b) Tahriş edici.
(c) Aşındırıcı.
(ç) Hassaslaştırıcı.
(d) Tekrarlı doz toksisitesi.
(e) Kanserojenite.
(f) Mutajenite.
(g) Üreme sistemi toksisitesi.
11.1.2.2. Kanserojen, mutajen ve üreme sistemine toksik sağlık etkileri için, Maddelerin ve
Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmeliğe dayanan
sınıflandırma ve güvenlik bilgi formu başlık 3’te sıralanan maddeler için ilgili bilgiler sağlanır.
11.1.2.3. Karışımın verilen bir sağlık etkisi için bütün olarak test edilmemesi halinde, ilgili ise
güvenlik bilgi formu başlık 3’te listelenen maddelerin sağlık etkisiyle ilgili bilgiler sağlanır.
11.1.3. Her bir zararlılık sınıfı, farklılaşma veya etki için bilgiler sağlanır. Madde veya karışımın
belirli bir zararlılık sınıfı, farklılaşma veya etki için sınıflandırılmadığı belirtilmişse güvenlik bilgi
formu açıkça bunun veri eksikliği, veriyi elde etmenin teknik imkânsızlığı, sonuca ulaştırıcı
nitelikte olmayan veri veya sonuca ulaştırıcı nitelikte olmasına rağmen sınıflandırma sonucuna
varmak için yetersiz olduğu belirtilerek son durumda, güvenlik bilgi formu “Mevcut bilgilere göre,
sınıflandırma kriterlerini karşılamamaktadır.” ifadesine yer verilir.
11.1.4. Bu başlıkta yer alan bilgiler, madde veya karışıma, piyasaya arz edildikleri şekilde geçerli
olmalıdır. Varsa, karışımdaki zararlı maddelerin ilgili toksikolojik özellikleri de sağlanır; örneğin:
LD50, akut toksisite tahminleri veya LC50.
11.1.5. Madde veya karışım hakkında önemli miktarda test verilerinin bulunduğu hallerde, kritik
çalışmaların sonuçlarının özetlenmesi maruz kalma yoluyla olduğu gibi gerekli olabilir,
15
11.1.6. Belirli bir zararlılık sınıfı için sınıflandırma kriterlerinin karşılanmadığı hallerde, bu sonucu
destekleyen bilgi sağlanır.
11.1.7. Olası maruz kalma yollarına dair bilgiler
Sindirim (yutma), soluma veya cilt/göz maruziyeti gibi olası maruz kalma yolları ve her bir olası
maruz kalma yolunun karışım veya madde üzerindeki etkilerine dair bilgiler sağlanır. Sağlık
etkileri bilinmiyor ise bu belirtilir.
11.1.8. Fiziksel, kimyasal ve toksikolojik özellikler ile ilgili bilgiler
Madde veya karışım bileşenlerine veya bilinen yan ürünlerine maruz kalma ile ilişkili olan
potansiyel olumsuz sağlık etkileri ve belirtileri tanımlanır. Maruz kalmadan sonra madde veya
karışımın fiziksel, kimyasal ve toksikolojik özellikleriyle ilişkili belirtilere dair mevcut bilgiler
sağlanır.
Düşük maruz kalmalardaki ilk belirtilerden ciddi maruz kalmaların sonuçlarına kadar açıklamalar
yapılır. Örneğin “Baş ağrısı ve baş dönmesi meydana gelebilir ve sonra bayılma veya bilinç
kaybına yol açabilir. Büyük dozlar koma ve ölüm ile sonuçlanabilir.”
11.1.9. Gecikmeli olarak veya hemen ortaya çıkan etkilerin yanı sıra kısa ve uzun süreli maruz
kalma halinde kronik etkiler
Kısa veya uzun süreli maruziyetten sonra gecikmeli veya hemen ortaya çıkan etkilerin beklenip
beklenmediğine dair bilgiler sağlanır. İnsanın madde veya karışıma maruz kalmasıyla ilgili akut ve
kronik sağlık etkilerine dair bilgiler sağlanır. İnsan bilgilerinin mevcut olmadığı hallerde,
hayvanlarla ilgili bilgiler özetlenip türler açık şekilde belirtilir. Toksikolojik bilginin insan veya
hayvan verilerine dayanıp dayanmadığı belirtilir.
11.1.10. Etkileşimli etkiler
Etkileşimler hakkında bilgiler, mevcut ve gerekliyse dahil edilir.
11.1.11. Özel verilerin yokluğu
Maddenin veya karışımın zararları hakkında bilgi edinmek her zaman mümkün olmayabilir. Belirli
bir madde veya karışım hakkında bilgilerin mevcut olmadığı hallerde, ilgili benzer madde veya
karışımın tanımlanması koşuluyla, varsa benzeri maddeler veya karışımlar hakkında bilgiler
kullanılabilir. Özel verilerin kullanılmadığı veya verilerin mevcut olmadığı hallerde, bu durum
açıkça belirtilir.
11.1.12. Karışım ve madde karşılaştırma bilgileri
i) Karışımdaki maddeler, vücutta birbirleriyle etkileşime girebilir ve farklı miktarlarda
yüzeye tutunma, değişim ve salgılamaya neden olabilir. Sonuç olarak, toksik etkiler değişebilir ve
karışımın genel toksisitesi, içindeki maddelerinkinden farklı olabilir. Güvenlik bilgi formunun bu
bölümde toksikolojik bilgileri verirken bu durum belirtilmelidir.
ii) Karışımların kanserojen, mutajen veya üreme için toksik etkilere sahip olarak
sınıflandırılması, karışımdaki maddelere ilişkin mevcut bilgilerden hesaplanır. Diğer sağlık etkileri
için, her bir maddenin konsantrasyonunun karışımın genel sağlık etkilerine katkıda bulunmak için
yeterli olup olmadığının dikkate alınması gerekir. Toksik etkilere dair bilgiler, aşağıdaki durumlar
hariç her madde için sunulur:
(a) Bilgiler iki yerde belirtilecek ise genel olarak karışım için sadece bir kez listelenir. Örneğin iki
maddenin kusma ve ishale neden olması halinde.
(b) Bu etkilerin mevcut konsantrasyonlarda meydana gelmesi mümkün değil ise örneğin orta
derece tahriş edici, tahriş edici olmayan çözeltide belirli bir konsantrasyonun altında
seyreltildiğinde.
(c) Karışımda maddeler arasındaki etkileşimlere dair bilgilerin mevcut olmadığı hallerde
varsayımlar yapılmayacak bunun yerine her maddenin sağlık etkileri ayrı olarak sıralanır.
11.1.13. Diğer bilgiler
Olumsuz sağlık etkilerine dair diğer bilgiler, sınıflandırma kriterlerince gerekli olmadığı hallerde
bu bölümde verilir.
12. EKOLOJİK BİLGİLER
Bu bölüm, madde veya karışımın çevreye yayıldığı yerlerde çevresel etkisinin değerlendirilmesi
için sağlanan bilgileri açıklar. Bu başlığın 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5 ve 12.6 alt başlıklarında
mevcutsa; tür, ortam, birimler, test süresi ve test koşullarını da açıkça belirten ilgili test verilerini
de içeren verilerin özeti sağlanır. Bu bilgiler, dökülmenin elleçlenmesi, atık işleme
16
uygulamalarının değerlendirilmesi, yayılmanın kontrol edilmesi, kaza sonucu yayılma önlemleri ve
nakliyede yardımcı olabilir. Belirli bir özelliğin geçerli olmadığının veya belirli bir özelliğe dair
bilgilerin mevcut olmadığının belirtilmesi halinde, nedenleri belirtilir.
Biyobirikim, kalıcılık ve bozunabilirlik hakkında bilgiler, karışımdaki her ilgili madde için,
mevcut ve uygun olduğu hallerde verilir. Ayrıca maddelerin ve karışımların bozunmasından doğan
zararlı dönüşüm ürünleri için de bilgi sağlanır.
12.1. Toksisite
Suda ve/veya karada yaşayan organizmalarda gerçekleştirilen testlerden elde edilen veriler mevcut
ise kullanılarak toksisite hakkında bilgiler sağlanır. Bu, balık, kabuklular, algler ve diğer sucul
bitkileri için hem akut hem de kronik olmak üzere sucul toksisite hakkındaki ilgili mevcut verileri
içerir. Ayrıca, topraktaki mikro ve makro organizmalar ile kuşlar, arılar ve bitkiler gibi çevresel
olarak ilgili diğer organizmalar ile ilgili toksisite verileri, mevcut olduklarında dahil edilir. Madde
ya da karışımın, mikroorganizmaların faaliyetleri üzerinde engelleyici etkilere sahip olduğu
durumlarda, atıksu arıtma tesisleri üzerindeki olası etkilere değinilir.
12.2. Kalıcılık ve bozunabilirlik
Kalıcılık ve bozunma, maddenin veya karışımın içindeki uygun maddelerinin biyolojik bozunma
veya oksitlenme veya hidroliz gibi işlemlerle bozunabilme potansiyelidir. Kalıcılık ve
bozunabilirliğin değerlendirilmesiyle ilgili test sonuçları varsa verilir. Bozunma yarı ömürlerinin
belirtilmesi halinde, yarı ömürlerin mineralleşme veya birinci bozunmayı gösterdiği belirtilir.
Maddenin ya da karışımın bazı bileşenlerinin atıksu arıtma tesislerindeki bozunma potansiyeline
de değinilir.
Bu bilgi, güvenlik bilgi formu başlık 3’te sıralanması gereken karışımdaki her bir madde için
mevcut ve uygun ise verilir.
12.3. Biyobirikim potansiyeli
Biyobirikim potansiyeli, madde veya karışım içindeki belirli maddelerin, biyotada birikme ve
sonuçta gıda zincirine geçme potansiyelidir. Biyobirikim potansiyelinin değerlendirilmesiyle ilgili
test sonuçları verilir. Bu varsa, oktanol-su dağılım katsayısı (Kow) ve biyokonsantrasyon faktörüne
(BCF) atıfları içerir.
Bu bilgi; güvenlik bilgi formu başlık 3’te sıralanması gereken karışımdaki her madde için mevcut
ve uygun ise verilir.
12.4. Toprakta hareketlilik
Hareketlilik, madde veya karışımın bileşenlerinin, doğaya bırakılmaları durumunda, yeraltı
sularına karışma ya da bırakılma noktasından yayılabileceği mesafe ile taşınma potansiyelidir.
Hareketlilik potansiyeli mevcut olduğunda verilir. Hareketlilik hakkında bilgi, yüzeye tutunma
çalışmaları veya yüzeyden ayrılma, çevresel alanlara bilinen ya da öngörülen dağılım, veya yüzey
gerilimi gibi ilgili hareketlilik verilerinden belirlenebilir.
Diğer fizikokimyasal özellikler için bu ek’in 2.9 uncu başlığına bakınız.
Örneğin Koc değerleri oktanol/su dağılım katsayılarından (Kow) tahmin edilebilir. Yüzeyden
ayrılma ve hareketlilik modellerden tahmin edilebilir.
Karışımda bulunan ve güvenlik bilgi formu başlık 3’te listelenmesi gerekli her bir madde için
mevcut ve uygun durumlarda bu bilgi verilir.
Deneysel verinin mevcut olduğu durumlarda bu veri genelde modellere ve tahminlere tercih edilir.
12.5. PBT ve vPvB değerlendirmesinin sonuçları
PBT ve vPvB değerlendirmesinin sonuçları verilir.
12.6. Diğer olumsuz etkiler
Çevre üzerindeki diğer olumsuz etkiler hakkında bilgiler, örneğin, çevresel davranış (maruz
kalma), fotokimyasal ozon yaratma potansiyeli, ozon tabakasını inceltme potansiyeli, endokrin
bozucu ve/veya küresel ısınma potansiyeli mevcut ise dahil edilir
17
13. BERTARAF ETME BİLGİLERİ
Bu bölüm, güvenli ve çevresel olarak tercih edilen atık yönetimi seçeneklerinin belirlenmesinde
yardımcı olmak amacıyla madde veya karışımın ve/veya ambalajının uygun atık yönetimi için
bilgileri atık mevzuatı kapsamında açıklar. Atık yönetimi faaliyeti gerçekleştiren kişilerin
güvenliğiyle ilgili bilgiler, güvenlik bilgi formu Bölüm 2 Başlık 8’de verilen bilgileri tamamlar.
13.1. Atık işleme yöntemleri
(a) Atık işleme kapları ve yöntemleri, madde veya karışım ve herhangi bir kontamine olmuş
ambalajın uygun atık işleme yöntemlerini de içererek belirtilir. Örneğin yakma, geri dönüşüm,
toprağa gömme.
(b) Atık işleme seçeneklerini etkileyebilecek fiziksel/kimyasal özellikler belirtilir;
(c) Kanalizasyona verilmez;
(ç) Uygun olduğu yerlerde, herhangi bir tavsiye edilen atık işleme için herhangi bir özel önlem
tanımlanır.
Atıklarla ilişkili mevzuata atıfta bulunulur.
14. TAŞIMACILIK BİLGİLERİ
Bu bölüm, güvenlik bilgi formu başlık 1’de belirtilen maddeler veya karışımların karayolu,
demiryolu, deniz, kıta içi su yolları veya havayolu ile taşınması için temel sınıflandırma bilgilerini
sağlar. Bilginin mevcut olmadığı veya uygun olmadığı durumlarda, bu durum belirtilir.
14.1. UN numarası
UN numarası (örn: “UN” ön eki ile başlayan bir madde veya karışımın dört haneli tanımlama
numarası) UN Model Mevzuatından sağlanır.
14.2. Uygun UN taşımacılık adı
Bu ek’in 1.1. alt başlığında madde/karışım kimliği yer almadıkça UN Model Mevzuatından uygun
UN taşımacılık adı sağlanır.
14.3. Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı
UN Model Mevzuatına uygun olarak sahip oldukları ana zararlılığa göre madde veya karışımlara
verilen taşımacılık zarar sınıfı (ve bağlı riskleri) sağlanır.
14.4. Ambalajlama grubu
Varsa UN Model Mevzuatından ambalajlama grup numarası sağlanır. Ambalajlama grup
numarası, zararlılık derecelerine göre belirli maddelere verilir.
14.5. Çevresel zararlar
Madde veya karışımın UN Model Mevzuatına (IMDG Kodu, ADR, RID) göre çevre açısından
zararlı ve/veya IMDG Koduna göre deniz kirletici olup olmadıkları belirtilir.
14.6. Kullanıcı için özel önlemler
Bir kullanıcının tesislerinin içinde veya dışında taşınması veya nakliyesiyle ilgili olarak uyması
veya farkında olması gerektiği herhangi bir özel önlem hakkında bilgi sağlanır.
14.7. MARPOL 73/78 ek II ve IBC koduna göre dökme taşımacılık
Bu alt başlık sadece aşağıdaki Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) dokümanlarına göre toplu
olarak taşınması amaçlanan yükler için geçerlidir: 1978 tarihli Protokol ile değişik 1973 tarihli
Gemilerden Kirliliğin Önlenmesi için Uluslararası Konvansiyon Ek II (MARPOL 73/78)102 ve
Tehlikeli Dökme Kimyasallar Taşıyan Gemilerin İnşaatı ve Ekipmanları için Uluslararası Kod
(Uluslararası Dökme Kimyasal Kodu) (IBC Kodu).
Madde/karışım adı, yükleme evrakınca gerekli olduğu üzere ve IBC Kodu Bölüm 17 veya 18’de
verilen ürün adlarının listelerinde kullanılan ada veya IMO Deniz Çevresi Koruma Komitesi
(MEPC).2/Sirkülerin en son baskısındaki adlara uygun olarak sağlanacaktır (1.1 alt bölümünde
verilenden farklı ise). Gerekli gemi tipi ve kirlilik kategorisi belirtilir.
15. MEVZUAT BİLGİLERİ
Bu bölüm, güvenlik bilgi formunda halihazırda belirtilmemiş madde veya karışım hakkındaki
diğer mevzuat bilgilerini verir (12/11/2008 tarihli ve 27052 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin Azaltılmasına Yönelik Yönetmelik).
15.1 Madde veya karışıma özgü güvenlik, sağlık ve çevre mevzuatı
18
İlgili güvenlik, sağlık ve çevre hükümlerine dair bilgiler (30/12/2013 tarihli ve 28867 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltması Hakkında
Yönetmelik) veya madde veya karışımın düzenleyici durumuna dair bilgiler, bu hükümlerin
sonucu olarak alıcı tarafından yapılması gereken faaliyetlerle ilgili tavsiyeleri de içerecek şekilde
sağlanır.
Bu güvenlik bilgi formunun kapsamında olan madde veya karışımın kısıtlanmış olması söz konusu
ise bu durum belirtilir.
16. DİĞER BİLGİLER
Bu bölüm, güvenlik bilgi formunun hazırlanmasıyla ilgili bilgileri açıklar. Aşağıdaki gibi güvenlik
bilgi formunun revizyonlarına dair bilgiler dahil, güvenlik bilgi formu başlık 1 ila 15 arasında yer
almayan diğer bilgileri kapsar:
(a) Güvenlik bilgi formunun revizyonu durumunda, güvenlik bilgi formunda başka bir bölümde
belirtilmediği sürece, varsa açıklamalarıyla birlikte güvenlik bilgi formunun önceki versiyonunda
yapılan değişiklikler. Madde veya karışımın tedarikçisi, değişikliklerin bir açıklamasını verir veya
talep üzerine sağlar.
(b) Güvenlik bilgi formunda kullanılan kısaltmalar ve akronimler için anahtar veya gösterge;
(c) Ana literatür referansları ve bilgi kaynakları.
(ç) Karışımlar durumunda, Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve
Ambalajlanması Hakkında Yönetmeliğin 11 inci maddesinde belirtilen bilgileri değerlendirme
yöntemlerinden hangilerinin sınıflandırma amacıyla kullanıldığına dair ifade.
(d) İlgili zararlılık ifadeleri, önlem ifadelerinin listesi. Güvenlik bilgi formu başlık 2 ila 15’de tam
olarak yazılmamış herhangi bir ifadenin tam metni.
(e) İnsan sağlığı ve çevrenin korunmasını sağlamak amacıyla işçiler için uygun eğitime dair
tavsiyeler.
(f) Güvenlik bilgi formu hazırlayıcısının iletişim bilgileri, yeterlilik belge tarihi ve numarası
yazılır.
19
İKİNCİ BÖLÜM
GÜVENLİK BİLGİ FORMU FORMATI
Kısım I
GÜVENLİK BİLGİ FORMU
Formun düzenlenmesinde kullanılan mevzuat
Madde/Karışım adı:

Hazırlama Tarihi:
Yeni Düzenleme Tarihi:
Kaçıncı Düzenleme Olduğu:
Form No: X Sayfa No: 1/2
Kısım II
1) Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği
1.1.Madde /Karışımın kimliği
1.2.Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları
1.3.Güvenlik bilgi formu tedarikçisinin bilgileri
1.4.Acil durum telefon numarası
2) Zararlılık tanımlanması
2.1.Madde ve karışımın sınıflandırılması
2.2.Etiket unsurları
2.3.Diğer zararlar
3) Bileşimi/İçindekiler hakkında bilgi
3.1.Maddeler
3.2.Karışımlar
4) İlk yardım önlemleri
4.1.İlk yardım önlemlerinin açıklaması
4.2.Akut ve sonradan görülen önemli belirtiler ve etkiler
4.3.Tıbbi müdahale ve özel tedavi gereği için ilk işaretler
5) Yangınla mücadele önlemleri
5.1.Yangın söndürücüler
5.2.Madde veya karışımdan kaynaklanan özel zararlar
5.3.Yangın söndürme ekipleri için tavsiyeler
6) Kaza sonucu yayılmaya karşı önlemler
6.1.Kişisel önlemler, koruyucu donanım ve acil durum prosedürleri
6.2.Çevresel önlemler
6.3.Muhafaza etme ve temizleme için yöntemler ve materyaller
6.4.Diğer bölümlere atıflar
7) Elleçleme ve depolama
7.1.Güvenli elleçleme için önlemler
7.2.Uyuşmazlıkları da içeren güvenli depolama için koşullar
7.3.Belirli son kullanımlar
8) Maruz kalma kontrolleri/kişisel korunma
8.1.Kontrol parametreleri
8.2.Maruz kalma kontrolleri
9) Fiziksel ve kimyasal özellikler
9.1.Temel fiziksel ve kimyasal özellikler hakkında bilgi
9.2.Diğer bilgiler
20
GÜVENLİK BİLGİ FORMU
Formun düzenlenmesinde kullanılan mevzuat
Madde/Karışım adı:

Hazırlama Tarihi:
Yeni Düzenleme Tarihi:
Kaçıncı Düzenleme Olduğu:
Form No: X Sayfa No: 2/2
10) Kararlılık ve tepkime
10.1.Tepkime
10.2.Kimyasal kararlılık
10.3.Zararlı tepkime olasılığı
10.4.Kaçınılması gereken durumlar
10.5.Kaçınılması gereken maddeler
10.6.Zararlı bozunma ürünleri
11) Toksikolojik bilgiler
11.1.Toksik etkiler hakkında bilgi
12) Ekolojik bilgiler
12.1.Toksisite
12.2.Kalıcılık ve bozunabilirlik
12.3.Biyobirikim potansiyeli
12.4.Toprakta hareketlilik
12.5.PBT ve vPvB değerlendirmesinin sonuçları
12.6.Diğer olumsuz etkiler
13) Bertaraf etme bilgileri
13.1.Atık işleme yöntemleri
14) Taşımacılık bilgileri
14.1.UN Numarası
14.2.Uygun UN taşımacılık adı
14.3.Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı
14.4.Ambalajlama grubu
14.5.Çevresel zararlar
14.6.Kullanıcı için özel önlemler
14.7.MARPOL 73/78 ek II ve IBC koduna göre toplu taşımacılık
15) Mevzuat bilgileri
15.1.Madde veya karışıma özgü güvenlik, sağlık ve çevre mevzuatı
16) Diğer bilgiler
21
Ek-2
KALICI, BİYOBİRİKİMLİ VE TOKSİK (PBT) MADDELER İLE ÇOK KALICI VE
ÇOK BİYOBİRİKİMLİ (vPvB) MADDELERİN BELİRLENMESİ İÇİN KRİTERLER
1. PBT MADDELER
Madde, başlık 1.1, 1.2 ve 1.3’te yer alan kalıcılık, biyobirikim ve toksisite kriterlerini karşılıyorsa
PBT olarak kabul edilir.
1.1. Kalıcılık
Madde aşağıdaki koşulları yerine getirdiği takdirde kalıcılık (P) kriterini karşılamış olur:
(a) Deniz suyunda bozunma yarı ömrü 60 günden fazla.
(b) Tatlı suda ya da nehir ağzı suyunda bozunma yarı ömrü 40 günden fazla,
(c) Deniz çökeltisinde bozunma yarı ömrü 180 günden fazla.
(ç) Tatlı su ya da nehir ağzı suyu çökeltisinde bozunma yarı ömrü 120 günden fazla.
(d) Toprakta bozunma yarı ömrü 120 günden fazla.
1.2. Biyobirikim
Sucul türlerde biyokonsantrasyon faktörü 2000’den yüksek ise madde biyobirikimlilik (B) kriterini
karşılar.
1.3. Toksisite
Madde aşağıdaki koşulları yerine getirdiği takdirde toksisite (T) kriterini karşılamış olur:
(a) Deniz suyu ya da tatlı su organizmaları için uzun süreli etki gözlemlenmeyen
konsantrasyon (NOEC) veya EC10 değeri 0,01 mg/l’den düşük ise.
(b) Madde, Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması
Hakkında Yönetmeliğe göre kanserojen (kategori 1A veya 1B), eşey hücre mutajeni (kategori 1A
veya 1B), veya üreme sistemine toksik (kategori 1A, 1B veya 2) olarak sınıflandırma kriterlerini
karşılıyorsa.
(c) Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında
Yönetmeliğe göre madde tekrarlı maruz kalma sonrasında belirli hedef organ toksisitesi olarak
sınıflandırılmasında tanımlandığı şekilde kronik toksisite için başka kanıt varsa.
2. vPvB MADDELER
Başlık 2.1 ve 2.2’de yer alan kalıcılık ve biyobirikim kriterlerini taşıyan madde vPvB madde
olarak kabul edilir.
2.1. Kalıcılık
Aşağıda yer alan durumlarda, maddeler ‘çok kalıcı’ (vP) kriterini karşılar:
(a) Deniz suyu, tatlı su veya nehir ağzı suyunda bozunma yarı ömrü 60 günden fazla ise.
(b) Deniz suyu, tatlı su veya nehir ağzı suyu çökeltisinde bozunma yarı ömrü 180 günden fazla ise.
(c) Topraktaki bozunma yarı ömrü 180 günden fazla ise.
2.2. Maddenin sucul türlerde biyokonsantrasyon faktörü 5000’den yüksek ise madde ‘çok
biyobirikimli’ (vB) kriterini karşılar.
22
Ek-3
YETERLİLİK SINAVI KONULARI VE PUANLAMASI
BİRİNCİ BÖLÜM
Çoktan şeçmeli (en az 4 şıklı) 15 sorudan oluşur. Çoktan seçmeli soruların konu başlıklarına göre
soru sayıları ve puanlaması Tablo-1’de yer almaktadır. Puanlamada sadece doğru cevaplar dikkate
alınır, yanlış cevaplar doğru cevabı götürmez.
Tablo 1. Yeterlilik Sınavı Test Sorularının konu başlıklarına göre soru sayıları ve puanlaması
Test Sorusu Konu Başlıkları Soru Sayısı Puan Toplam
Puan
Mevzuat 5 2 10
Güvenlik bilgi formu bilgileri 2 2 4
Sınıflandırma bilgisi 6 2 12
Taşımacılık bilgisi 2 2 4
TOPLAM PUAN 30
İKİNCİ BÖLÜM
En az 7 alt sorudan oluşan 1 adet güvenlik bilgi formu hazırlamaya ilişkin klasik sorudur. Bu
bölüm toplamda 70 puandır.
Ek-4

YETERLİLİK SINAVINA KATILABİLME KRİTERLERİ
Aşağıda yer alan kriterleri sağlayanlar yeterlilik sınavına katılabilirler:
a) Lise mezunu olup kimya sektörü üretim, laboratuvar, kalite kontrol ve benzeri bölümlerde en az
beş yıl çalışmış olanlar,
b) Kimya teknik lisesi, kimya meslek lisesi ve benzeri liselerden mezun olup kimya sektörü
üretim, laboratuvar, kalite kontrol ve benzeri bölümlerde en az iki yıl çalışmış olanlar,
c) Kimya ön lisans mezunu olup kimya sektörü üretim, laboratuvar, kalite kontrol ve benzeri
bölümlerde en az bir yıl çalışmış olanlar,
ç) Mühendislik ve eczacılık fakültelerinden, fen veya fen-edebiyat fakültelerinin kimya, biyoloji
veya fizik bölümlerinden mezun olanlar,
d) Kimya bilimi ile ilgili yüksek lisans, doktora yapmış olanlar.

Kategoriler: Genel